سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

سیدمهدی میردامادی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
سیدمحمود حسینی – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
پرناز علیمرادیان – دانشجوی دکتری

چکیده:

جامعه دانشجویی با توجه به روبرو شدن با انفجار اطلاعات دگرگونیها و تغییراتی که خواه و ناخواه در اثر انقلاب الکترونیکیدر ارائه خدمات ایجاد شده برای دسترسی به اطلاعات روزآمد و مورد نیاز خود با مشکلات و موانع بسیار زیادی روبرو هستند هدف این تحقیق بررسی موانع و مشکلات کاربرد اینترنت در فعالیت های علمی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران می باشد طرح این تحقیق از نوع مطالعات همبستگی است و برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه استفاده شدها ست جامعه آماری تحقیق ۶۷۱ نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری شاغل به تحصیل درسال تحصیلی ۸۵-۸۴ می باشد که ازاین تعداد ۲۴۴ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند.ابزار تحقیق از لحاظ روایی براساس نظر متخصصان و اعتبار پرسشنامه نیز با اجرای آزمایشی آن Pilot test انجام شد که آلفای کرونباخ محاسبه شده ۷۹% بود برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۱۲ انجام شده است یافته های حاصل از آمار تحلیلی نشان میدهد که کاربرد اینترنت در فعالیت های علمی با وجود مشکلات خطوط ارتباطی در دانشگاه عدم آشنایی با برنامه های اینترنت عدم آشنایی با زبان انگلیسی کافی نبودن ساعات کار سایت دانشگاه، نگرانی از ویروسی شده کامپیوترمغایرت اینترنت با اعتقادات ملی مذهبی اخلاقی و اجتماعی دانشجویان رابطه دارد افزون بر این متغیرهای مستقل در تحلیل رگرسیون توانسته است حدود ۴۲% تغییرات متغیر وابسته یعنی میزان کاربرد اینتر نت را توجیه کند.