سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدصادق عظیمی – کارشناسی ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
حسین رحیم پوربناب – دکتری ژئوشیمی
بهروز اسرافیلی دیزجی – دانشجوی دکتری رسوب شناسی

چکیده:

سازند آسماری مهمترین سنگ مخزن نفتی مخازن زاگرس بویژه درفروافتادگی دزفول میباشد این سازند درمیدان قلعه نارعمدتا از رخساره های سنگ آ]کی دانه غالب بیوکلستی پلوئیدی فرامینیفری – جلبکی تشکیل شده است تحلیل های رخساره ای نشان میدهد که پلتفرم آسمار یدراین میدان از۱۳ میکروفاسیس رسوبی تشکیل شده است این رخساره ها مربوط به بخشهای لاگونی شول و بنک نومولیتی و بخشهای دریای بازیک رمب کربناته می باشد بررسی های پتروگرافی و پتروفیزیکی نشان دهنده عوامل کنترل کننده رسوبی و هم دیاژنزی برکیفیت مخزنی این سازند درمیدان قلعه نار است اگرچه گسترش رخساره های دانه غالب و بنک نومولیتی با زونهای متخلخل همراهی دارد ولیدولومیتی شدن دولومیت درشت بلورساکاروزی اصلی ترین عامل ایجاد زونهای مخزنی بوده است همچنین چین قلعه نار درارتباط با چندین گسل طولی و عرضی می باشد لذا به نظر می رسد شکستگیها عامل فزایندهمهم دیگری درکیفیت مخزنی این میدان باشد.