مقاله عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش و نقش آن در یادگیری سازمانی کارکنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در مدیریت کسب و کار از صفحه ۱۲۵ تا ۱۵۶ منتشر شده است.
نام: عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش و نقش آن در یادگیری سازمانی کارکنان
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرهنگ سازمانی
مقاله استراتژی ها و سیاست های دانش محور
مقاله یادگیری سازمانی
مقاله اشتراک و تسهیم دانش
مقاله حمایت مدیریت ارشد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: داشگرزاده خدابخش
جناب آقای / سرکار خانم: جفره منوچهر
جناب آقای / سرکار خانم: عقبایی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق، هفت عامل: فناوری اطلاعات، مدیریت منابع انسانی، حمایت مدیریت ارشد، استراتژی ها و سیاست های دانش محور، پاداش کارکنان، اشتراک و تسهیم دانش و فرهنگ سازمانی تعیین شده اند که بر یادگیری سازمانی موثر و با محدوده تحقیق متناسب است. بر همین اساس عوامل مذکور، بعنوان متغیر مستقل و یادگیری سازمانی، بعنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفته اند. برای ارزیابی و اندازه گیری متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق، شاخص هایی با نظر خبرگان و متخصصان در زمینه موضوع پژوهش، انتخاب و تعیین شده اند که بر اساس شاخص های مذکور، سوالات پرسشنامه برای توزیع در بین افراد نمونه آماری طراحی شده است. برای تعیین حجم نمونه از روش خوشه یی چندمرحله یی استفاده شده است. روش این تحقیق از لحاظ هدف،کاربردی بوده و از جنبه گردآوری داده ها توصیفی – پیمایشی و همبستگی و از نوع میدانی است. تحلیل آماری با استفاده از آزمون های T تک نمونه ای، رگرسیون خطی ساده، رگرسیون خطی چندگانه و تحلیل واریانس با آزمون ترکی و برای برازش مدل تحقیق از تحلیل مدل معادلات ساختاری انجام شده است.
معلوم شد که به هنگام بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته بصورت تک تک و بدون تعامل و ارتباط عوامل با یکدیگر، همه هفت عامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش تاثیر مثبتی بر یادگیری سازمانی دارند؛ اما هنگامی که تعامل و ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته با یکدیگر و بطور همزمان مورد بررسی قرار می گیرد، تنها سه عامل استراتژی ها و سیاست های دانش محور، مدیریت منابع انسانی و استفاده از فناوری اطلاعات باعث افزایش یادگیری سازمانی را موجب می شوند.