سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

جواد فاطمی – دانشجوی کارشنایس ارشد جغرافیا
احمد صحرائی جویباری – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده:

دربرهه ای از زمان کشور و نیروها درگیر تهدیدهای کلاسیک دشمن درمرزهای غربی کشور بودندو به مرزهای شرقی زیاد توجه نمی شدولی امروزه مرز شرق کشور دارای امنیت مطلوب خاصی است امروز تمامی دستاوردها وموفقیت های کشور درسایه امنیت پایدار محقق شده و امنیت شاخص مهمی برای پیشرفت و توسعه هرکشور و جامعه ای محسوب میشود کشور ایران به لحاظ جغرافیایی و ژئوپلیتیک هموارهنقش مهمی را درمنطقه و حتی جهان داشته است مسلما مرزهای کشور دراین راستا اهمیتی دوچندان دارند مرزهای گسترده زمینی ایران با افغانستان و پاکستان به انضمام مرز آبی ای که با کشور پاکستان داریم گستره وسیعی را تشکیل میدهد که کنترل و تامین امنیت آن کارمهم و مشکلی است مسلما مرزهای کشور دراین راستا اهمیتی دوچندان دارند دراین میان مرزهای شرقی ایران که بسیار طولانی هستند با موضوعاتی از قبیل مواد مخدر مساله رودهیرمند مسائل قومی و مذهبی و بحث مناطق آزاد و حضور کشورهای بیگانه دست به گریبان اند.