سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

محبوبه بابایی – کارشناس ارشدتوسعه روستا دانشگاه تهران
فرشاد بابایی – کارشناس ارشد اصلاح نباتات

چکیده:

اصولا در چرخه اقتصاد فعالیت های کشاورزی با خطرات بیشمار طبیعی اجتماعی اقتصادی و انسانی رو برو بوده و برخلاف سایر فعالیت های اقتصادی بطور دائم از تولید تا مصرف یا مسائل ناشناخته و غیرقابل پیش بینی و پیگیری مواجه می باشد که عمده ترین مشخصه ان همانا ارتبا ط مستقیم آن با طبیعت است این اصل بدان معنی است که با بروز شرایط نامساعد طبیعی کشاورز یا کاهش درتولید و بازده محصول روبرو خواهد بود هدف این مطالعه بررسی عوامل پیش برنده و بازدارنده ترویج صندوق بیمه محصولات کشاورزی است جامعه آماری آن شهرستان دلفان و جامعه نمونه روستای بابامحمدسنجابی است که نمونه گیری آن از روشهای نمونه گیری تصادفی می باشد و داده ها از طریق مشاهده مصاحبه و پرسشنامه جمع آوری شده اند یافته ها حاکی از این است که از بین شاخص انتخاب شده شاخص زراعی اقتصادی سازمانی و اجرایی با بیمهکردن محصول کشاورزی رابطه معنادار وجود دارد اما بین شاخص اجتماعی و فردی با بیمه کردن محصول کشاورزی رابطه معنادار وجود ندارد.