مقاله عوامل پیش بین بهزیستی روان شناختی در دانشجویان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۳ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار) از صفحه ۴۶۸ تا ۴۸۱ منتشر شده است.
نام: عوامل پیش بین بهزیستی روان شناختی در دانشجویان
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهزیستی روان شناختی
مقاله سرمایه روان شناختی
مقاله سرمایه اجتماعی
مقاله سخت رویی روان شناختی
مقاله هوش معنوی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاکرمی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: داورنیا رضا
جناب آقای / سرکار خانم: زهراکار کیانوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: مفهوم بهزیستی روان شناختی حاکی از یک ساختار چندبعدی شامل نگرش های زندگی است و برای بررسی این که آیا شخص از پتانسیل، اهداف ، کیفیت روابط با دیگران و آن چه درباره زندگیش احساس می کند، آگاه است یا خیر، طراحی شده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی متغیرهای سرمایه روان شناختی، سرمایه اجتماعی، سخت رویی روان شناختی و هوش معنوی به عنوان عوامل پیش بین بهزیستی روان شناختی می باشد.
مواد و روش ها: پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه پژوهش شامل تمامی دانشجویان دانشگاه های خوارزمی، آزاد و پیام نور کرج در سال تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱ و نمونه ۳۷۷ نفر از دانشجویان می باشند که به روش خوشه ای چند مرحله ای انتخاب گردیدند. بدین صورت که ابتدا از هر دانشگاه سه دانشکده به عنوان خوشه انتخاب و سپس به ۵۰ نفر از هر دانشکده پرسشنامه تحویل داده شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه بهزیستی روان شناختی ریف (PWBS)، پرسشنامه سرمایه روان شناختی لوتانز (PCQ)، مقیاس سرمایه اجتماعی دلاویز (DSCS)، پرسشنامه زمینه یابی دیدگاه های شخصی کوباسا (PVSQ) و مقیاس خود ارزیابی هوش معنوی کینگ (SISRI-24) استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS18 و به روش های همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره، در سطح معناداری P<0.05 انجام شد.
یافته ها: نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیرهای سرمایه روان شناختی، سرمایه اجتماعی، سخت رویی روان شناختی و هوش معنوی ۵۹٫۱%، تغییرات بهزیستی روان شناختی را پیش بینی می کنند و همبستگی مثبت و معناداری (۰٫۷۶=r و P<0.05) با بهزیستی روان شناختی دارند.
نتیجه گیری: عوامل سرمایه روان شناختی، سرمایه اجتماعی ، سخت رویی روان شناختی و هوش معنوی، تغییرات بهزیستی روان شناختی دانشجویان را پیش بینی می کنند و روان درمان گران می توانند با دستکاری این عوامل باعث افزایش بهزیستی روان شناختی دانشجویان گردند.