مقاله عوامل پیش بینی کننده های اضطراب ریاضی و رابطه آن با افت تحصیلی ریاضی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در روان شناسی تربیتی (روانشناسی و علوم تربیتی) از صفحه ۱۹ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: عوامل پیش بینی کننده های اضطراب ریاضی و رابطه آن با افت تحصیلی ریاضی
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افت تحصیلی
مقاله ریاضی
مقاله اضطراب ریاضی
مقاله خودپنداره ریاضی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یارمحمدی واصل مسیب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این پژوهش شناخت پیش بینی کننده های اضطراب ریاضی و رابطه آن با افت تحصیلی ریاضی دانش آموزان دوره راهنمایی استان خراسان شمالی بوده است. طراح پژوهش علی- مقایسه ایی یا پس رویدادی بود، که بر روی ۴۳۸ نفر از دانش آموزان استان خراسان شمالی (تعداد ۲۸۸ نفر که در درس ریاضی نمره کمتر از ۱۰ و تعداد ۱۵۰ نفر نمره بیشتر از ۱۷ کسب کرده بودند) انجام شد. پرسشنامه های پژوهش شامل اضطراب ریاضی، خودپنداره ریاضی، انگیزش مدرسه، انگیزش ریاضی، رفتارخانواده، رفتار معلم و تلاش دانش آموزان بود. داده ها با استفاده از آزمون هم خوانی مجذورکای (X2)، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج تحلیل داده ها نشان داد بین اضطراب ریاضی دانش آموزان با عملکرد ریاضی آنها رابطه منفی و معکوس (-۰٫۵۱) وجود دارد. همچنین بین اضطراب ریاضی با خودپنداره ریاضی (-۰٫۶۷)، انگیزش ریاضی (-۰٫۵۵)، انگیزش تحصیلی (-۰٫۱۹)، تلاش دانش آموزان (-۰٫۵۰) رابطه منفی و معکوس وجود دارد و خودپنداره ریاضی (Beta=0.49)، رفتار معلم (Beta=0.22)، انگیزش ریاضی (Beta=0.19)، رفتار خانواده (Beta=0.14)، اتکا به نفس (Beta=0.135)، همیاری اجتماعی (Beta=0.126) و هدف مندی (Beta=0.116) از پیش بینی کننده های اصلی اضطراب ریاضی بودند. یافته های پژوهش حاضر نشانگر آن است که خودپنداره ریاضی، رفتار معلم، انگیزش ریاضی، رفتار خانواده، اتکا به نفس، همیاری اجتماعی و هدف مندی، با اضطراب ریاضی همراه است و عملکرد ریاضی را تحت تاثیر قرار می دهد.