مقاله عوامل پیش بینی کننده خوداثرمندی والدینی مادران کودکان زیر دو سال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در فصلنامه خانواده پژوهی از صفحه ۱۸۹ تا ۲۰۴ منتشر شده است.
نام: عوامل پیش بینی کننده خوداثرمندی والدینی مادران کودکان زیر دو سال
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استرس والدینی
مقاله افسردگی و مادران
مقاله حمایت اجتماعی
مقاله خوداثرمندی والدینی
مقاله خلق و خوی کودک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طهماسیان کارینه
جناب آقای / سرکار خانم: اناری آسیه
جناب آقای / سرکار خانم: فتح آبادی محبوبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خوداثرمندی والدینی به معنای سطح اطمینان ادراک شده والد از چگونگی ایفای نقش خود است و می تواند با سازگاری روان شناختی و اجتماعی کودک و والد هم بسته باشد. هدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل موثر در خوداثرمندی والدینی مادران کودکان زیر دو سال بود. این مطالعه در زمره مطالعات توصیفی – پسرویدادی قرار دارد.
بدین منظور، با روش نمونه گیری هدفمند و در دسترس، از ۲۲۰ تن از مادران کودکان زیر دو سال شهر تهران خواسته شد تا به سوالات پژوهش پاسخ دهند.
از شاخص استرس والدینی (آبیدین، ۱۹۹۵)، مقیاس منابع حمایت اجتماعی (کوسک و کوسک، ۲۰۰۲)، پرسشنامه اثرمندی مادرانه (تتی و گلفند، ۱۹۹۱)، پرسشنامه افسردگی بک (بک، ۱۹۷۶)، پرسشنامه خلق و خوی کودک (بیتس، ۱۹۸۶) و مقیاس اضطراب جدایی مادرانه (هوک و مک برید و گنزدا، (۱۹۸۹) برای جمع آوری داده ها استفاده شد. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد خلق و خوی کودک و افسردگی مادر و استرس والدینی، در سه گام، حدود ۳۳ درصد واریانس خوداثرمندی والدینی مادران کودکان زیر دو سال را تبیین می کنند؛ بنابراین برنامه های آموزشی و پیشگیرانه با در نظر گرفتن این متغیرها می توانند سطح خوداثرمندی در مادران را افزایش داده و از ناسازگاری های بعدی پیشگیری کنند.