مقاله عوامل پیشگویی کننده زخم بستر در بخش مراقبت های ویژه با استفاده از مقیاس برادن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تیر ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بهبود) از صفحه ۲۲۰ تا ۲۲۵ منتشر شده است.
نام: عوامل پیشگویی کننده زخم بستر در بخش مراقبت های ویژه با استفاده از مقیاس برادن
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زخم بستر
مقاله مراقبت های ویژه
مقاله مقیاس برادن
مقاله بیمارستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افکار ابوالحسن
جناب آقای / سرکار خانم: محبوبی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: مهرابیان فردین
جناب آقای / سرکار خانم: فرمانبر ربیع اله
جناب آقای / سرکار خانم: قهرمانی فریبا
جناب آقای / سرکار خانم: کاظم نژاد احسان
جناب آقای / سرکار خانم: خدادادی آمینه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: زخم بستر یک مشکل عمده برای بیماران بستری در بیمارستان محسوب می شود. این مطالعه با هدف تعیین عوامل پیشگویی کننده زخم بستر در بخش مراقبت های ویژه صورت گرفته است.
روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی – تحلیلی است که بر روی ۶۷۳ بیمار بستری در بخش مراقبت های ویژه ۶ بیمارستان منتخب طی یک دوره شش ماهه در استان گیلان انجام شد. نمونه گیری به صورت آسان انجام گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه برادن بود که روایی و پایایی آن در مطالعات قبلی تایید شده است. داده ها در محیط نرم افزار SPSS 20 و با استفاده از آزمون های t-test، کای اسکویر و Logistic regressionتجزیه و تحلیل شد.
یافته ها: میانگین سنی افراد مورد مطالعه ۴۵٫۳۵±۱۶٫۷ سال بود. بروز زخم بستر در نمونه مورد مطالعه ۳٫۶ درصد بود. شاخص های الگوی غذایی و سائیدگی و کشش پس از تعدیل نسبت شانس به عنوان عوامل پیش گوکننده زخم بستر شناسایی شدند.
نتیجه گیری: توجه به تغذیه مناسب و درست اجرا نمودن ساییدگی و کشش عضلات و بافت های بیماران بخش مراقبت های ویژه می توان علاوه بر پیش بینی معیارهای مدل مربوطه، زخم بستر و عوارض حاصل از آن را به درستی مدیریت نمود. بازآموزی پرسنل بخش مراقبت های ویژه در این زمینه و همچنین آموزش بیماران این بخش پیشنهاد می شود.