سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۳۲

نویسنده(ها):

فاطمه منصوریان – کارشناسی ارشد MBA دانشگاه تهران

چکیده:

یکی از مهمترین عناصر در داشتن یک کسب و کار موفق به خصوص در ابعاد جهانی و بین المللی داشتن ارتباطات اثربخش است حتی دربهترین شرایط هم ایجاد ارتباطات موفقیت آمیز چندان ساده نیست دراین میان ویژگیهای فرهنگی موجب بروز مسائل و مشکلات بیشتری درارتباطات گسترده تر می شود فراگرد ارتباطات درم حیط شکل میگیرد انجام می پذیرد محیط نه تنها به فراگرد ارتباطات و نوع آن تاثیر می گذارد بلکه به ادراکات آنچه بین خود ردوبدل می کنیم حتی به سطحی که ارتباط می گیریم نیز تاثیر دارد بنابراین ادراک ما از جهان دائما در معرض دگرگونی است و بستگی به آن دارد که درکجاییم و فرهنگ حاکم برما چگونه است ازطرفی ارتباطات درسطوح مختلف اتفاق می افتد این سطوح شامل سطوح فرهنگی یا بین المللی اجتماعی و سطح فردی می باشد سطح فرهنگی ارتباطات در چارچوب فرهنگها و مردمانی که دراین فرهنگ ها زیست می کنند شکل می گیرد مردمانی کهدارای یک قلمرو زبان تاریخ معیشت و ویژگیهای مشترک هستند دریک فرهنگ قرار میگیرند گاه فرهنگها و مردمان آنها ناگزیر به ارتباط با یکدیگر ند این ارتباط ارتباط میان فرهنگی نامیده می شود دراین ارتباط سعی براین است که باورها نگرشها و ویژگیهای مشترک گروهی از افراد که دریک فرهنگ قرار گرفته اند مشاهده و پیش بینی شود و برآن اساس ارتباط مناسب طراحی شود.