مقاله عوامل موثر و بازدارنده در گرفتن شرح حال بیمار از دیدگاه دانشجویان پزشکی بیرجند در سال ۹۰-۱۳۸۹ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد از صفحه ۱۴ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر و بازدارنده در گرفتن شرح حال بیمار از دیدگاه دانشجویان پزشکی بیرجند در سال ۹۰-۱۳۸۹
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانشجویان پزشکی
مقاله دیدگاه
مقاله عملکرد
مقاله شرح حال گیری
مقاله معاینه فیزیکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خزاعی زهره
جناب آقای / سرکار خانم: خزاعی طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: نمایی محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: جانانه الهام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و اهداف: اخذ شرح حال کامل و انجام معاینات فیزیکی، به پزشک کمک می نماید تا ضمن تشخیص صحیح بیماری، برنامه مراقبت و درمان بیمار را به درستی طراحی کند. با توجه به تاثیر عوامل زیاد در شرح حال نویسی، مطالعه حاضر با هدف بررسی عوامل موثر و بازدارنده در گرفتن شرح حال از دیدگاه دانشجویان پزشکی انجام شد.
روش بررسی: این مطالعه توصیفی- مقطعی در سال ۹۰-۱۳۸۹ روی ۱۳۷ نفر از دانشجویان پزشکی (کارآموز، کارورز) در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند انجام شد. برای تعیین دیدگاه دانشجویان از پرسش نامه و بررسی عملکرد آنان از چک لیست محقق ساخته استفاده گردید. دیدگاه دانشجویان به روش سرشماری و عملکرد آنان به صورت تصادفی سیستماتیک مشخص و اطلاعات در نرم افزار SPSS وارد و با آمار توصیفی و استنباطی (T-test) تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها: میانگین نمره عوامل انگیزشی (۴۰٫۴۰) نسبت به عوامل بازدارنده (۹٫۵۹) برتری داشت. در میان عوامل انگیزشی گزینه «گرفتن شرح حال پایه ای برای تشخیص درست و درمان بیمار» بیشترین نمره (۳٫۵۸) و در میان عوامل بازدارنده گزینه «گرفتن شرح حال تنها برای انجام رفع تکلیف» بیشترین نمره (۲٫۵۷) را به خود اختصاص داده بود و همچنین تفاوت معنی داری در عمکلرد کارآموزان با کارورزان در گرفتن و ثبت شرح حال وجود داشت (P<0.005).
نتیجه گیری: علی رغم نگرش مثبت دانشجویان نسبت به عوامل موثر در گرفتن شرح حال، عملکرد آنان در ثبت نشانه های بیماری و تشخیص و درمان بیماران رضایت بخش نبود که نیازمند توجه و نظارت دقیق اساتید بر فرآیند شرح حال گیری می باشد.