مقاله عوامل موثر مشارکت کارکنان ناجا در ورزش همگانی با تکنیک سنجش رضایت مشتری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در آموزش در علوم انتظامی از صفحه ۹۹ تا ۱۲۰ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر مشارکت کارکنان ناجا در ورزش همگانی با تکنیک سنجش رضایت مشتری
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارائه راهکار
مقاله سنجش رضایت مشتری
مقاله ورزش همگانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری نیکو انسیه
جناب آقای / سرکار خانم: سهرابی پوریا
جناب آقای / سرکار خانم: علی آبادی سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این پژوهش، اولویت بندی عوامل موثر در مشارکت کارکنان ناجا در ورزش همگانی در مورد پنج معیار مهم و موثر در افزایش مشارکت در ورزش های همگانی و اولویت بندی و تعیین اهمیت هر معیار با استفاده از تکنیک سنجش رضایت مشتری به منظور ارائه راهکار مناسب است. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی است و از نظر نوع جمع آوری داده های تحقیق، توصیفی-تحلیلی بوده که به روش میدانی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق، کلیه پرسنل ستاد کل نیروی انتظامی هستند. نمونه ی آماری با توجه به تعداد جامعه آماری با استفاده از جدول مورگان و به تعداد سیصد و پنجاه و یک نفر نفر که ۲۹٫۱% زنان و ۷۰٫۹% مردان بود مشخص شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه محقق ساخته با مقیاس پنج ارزشی لیکرت بود. تجزیه و تحلیل یافته ها با استفاده از تکنیک سنجش رضایت مشتری که روشی برای اولویت بندی با استفاده از میانگین با ضرایب مشترک است در مورد نظرات پرسنل ناجا و اهمیت هریک از معیارها و سوال های آنها نشان داد که میانگین CSM برای آیتم های معیار دسترسی ۸۳٫۳۲۲۸ برای آیتم های معیار منابع ۸۲٫۵۲۲۸ معیار نقش و توجه مسوولین ۸۰٫۳۶۳۷ آیتم های معیار عوامل انگیزشی ۸۰٫۱۳۲۸ معیار عوامل علمی، آموزشی و فرهنگی ۷۹٫۲۶۸۳ بود. از طریق اولویت بندی استانداردها با تکنیک سنجش رضایت مشتری می توان به اهمیت و اولویت رعایت هریک از عوامل از دیدگاه مدیران ورزش پی برده و در ارائه راهکارهای مناسب و برنامه ریزی از آنها استفاده کرد.