سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رسول نظری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نائین، اصفهان
امیر عسگرنژاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نائین، اصفهان

چکیده:

هدف از این تحقیق بررسی عوامل موثر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ورزش می باشد. خصوصی سازی را می توان از جمله اثر بخش ترین راهبردهای دستیابی به اقتصاد پویا دانست. ورزش در دنیای صنعتی از عوامل موثر بر بهره وری ملی هر کشور به شمار آمده و بر رونق اقتصادی کشور تأثیر مثبت بر جامعه می گذارد. با این وجود به کارگیری سرمایه بخش خصوصی و اجرای راهکارهای پیش بینی شده روند مطلوبی در تربیت بدنی کشور نداشته و سرمایه گذاری قابل توجهی انجام نشده است. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی – تحلیلی است. نمونه آماری همان جامعه تحقیق شامل باشگاه های خصوصی شهر اصفهان می باشد. ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته در چهار حیطه فردی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بود که بر اساس آلفای کرونباخ پایایی آن ۰/۸۹ محاسبه گردید. روش های آماری مورد استفاده شامل آنوا و t تک متغیره می باشد. بر اساس یافته های مشاهده شده از نمره f حاکی از معنی دار بودن عوامل فردی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی با تأسیس باشگاه دارد .( p ≤/۰۱ ) میانگین نمره عوامل فردی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مرتبط با تأسیس باشگاه ها به ترتیب ۳/۵۶،۳/۵۷،۳/۳۲،۴/۱۴ می باشد. به طور کلی می توان چنین نتیجه گیری نمود که بخش خصوصی ورزش می تواند به طور بالقوه تعداد زیادی از فرصت های شغلی را برای مردان و زنان ایجاد نماید. تأسیس باشگاه های کوچک و متوسط برای ایجاد اشتغال و توسعه فرصت های شغلی برای جوانان ضروری می باشد.