مقاله عوامل موثر در جمعیت پذیری شهر جدید پردیس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در جغرافیا از صفحه ۲۷۲ تا ۲۹۱ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر در جمعیت پذیری شهر جدید پردیس
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شهر جدید پردیس
مقاله شناسایی
مقاله جذب جمعیت
مقاله رشد جمعیتی
مقاله تحلیل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سرور رحیم
جناب آقای / سرکار خانم: صفوی بیژن
جناب آقای / سرکار خانم: درویش ورچه زاده بهروز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف پژوهش: تئوری شهرهای جدید به اشکال مختلف بیش از نیم قرن در نظام های سوسیالیستی سابق و جهان سوم به کار گرفته شده و نتایج متفاوتی هم پیش رو داشته است. حال با توجه به افزایش جمعیت شهرنشینی شهرهای بزرگ در ایران دچار مشکلات فراوانی شده و به دنبال مسائل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در کلان شهرها و در نتیجه افت کیفیت زندگی در آنها به دلیل تراکم بیش از حد جمعیت و فعالیت، باعث شد تا شهرهای جدید در ایران با هدف تمرکززدایی، کنترل مهاجرت و جذب سرریز جمعیتی کلان شهرها در حوزه این شهرها مکانیابی و احداث شوند، پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل عوامل موثر در جذب جمعیت شهر جدید پردیس و رتبه بندی نقش عوامل تعیین شده انجام پذبرفته است.
روش پژوهش: در این پژوهش از روش توصیفی – تحلیلی استفاده شده است، به این صورت که ابتدا به جمع آوری اطلاعات پیرامون مطالعه موردی از طریق میدانی و پرسشنامه (توصیف) و سپس به تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده با استفاده از آمار SPSS، (تحلیل) پرداخته شده است.
یافته ها: ناتوانی اﻏﻠﺐ اﻋﻀﺎی ‫ﺗﻌﺎونی ﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ ﺷﻬﺮ ﺟﺪید مورد مطالعه در تامین ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎلی و نیز ﻧﺎﮐﺎرآمدی تشکیلات ﺗﻌﺎونی ﻫﺎ ﮐﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ‫ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎزی ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺟﺰء ﮔﺮوه ﻫﺎی میان درآﻣﺪ و ﮐﺎرﻣﻨﺪان دوﻟﺖ و ﮐﺎرﮔﺮان ﺻﻨﺎیع ﺗﻮلیدی هستند ﺑﻪ ‫ﻃﻮﻻنی ﺷﺪن زﻣﺎن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﮔﺎه ﺗﻮﻗﻒ آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎمیده اﺳﺖ. یکی از مشکلات عمده ساکنین شهر جدید پردیس، مشکلات تاسیسات زیربنایی عنوان شده است، نمونه آن عدم شکل گیری کامل شبکه گاز شهری است، که کمبود امکانات و خدمات به عنوان یکی از مهمترین دلایل عدم موفقیت شهر جدید پردیس از نظر ساکنین است.