مقاله عوامل موثر در توسعه بیوتکنولوژی در شیلات ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی از صفحه ۲۱ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر در توسعه بیوتکنولوژی در شیلات ایران
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بیوتکنولوژی
مقاله آبزی پروری
مقاله شیلات
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسملونیا نشتیمان
جناب آقای / سرکار خانم: گلزاری اعظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق به شناسایی عوامل موثر در توسعه بیوتکنولوژی در شیلات پرداخته است. این تحقیق از نوع کاربردی، روش آن توصیفی- همبستگی بوده و ابزار تحقیق پرسشنامه می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل ۵۴۴ نفر از کارشناسان شیلاتی شاغل در بخش های اجرایی آبزی پروری در کشور و دفتر مرکزی شیلات می باشند که از میان آن ها نمونه ای به حجم ۱۳۰ نفر به روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. به منظور شناسایی عوامل موثر در توسعه بیوتکنولوژی در شیلات، از تحلیل عاملی استفاده شد. نتایج نشان داد متغیرها شامل پنج عامل؛ عوامل اجتماعی، عوامل سیاسی، عوامل فرهنگی، عوامل آموزشی و عوامل اقتصادی می باشند و این پنج عامل حدود ۶۴ درصد واریانس عوامل موثر در توسعه بیوتکنولوژی در شیلات ایران را توجیه می نمایند.