مقاله عوامل موثر در تمکین درمانی بیماران سلی: ارزیابی کارآیی سازه های مدل اعتقاد بهداشتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تیر ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بهبود) از صفحه ۲۱۳ تا ۲۱۹ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر در تمکین درمانی بیماران سلی: ارزیابی کارآیی سازه های مدل اعتقاد بهداشتی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدل اعتقاد بهداشتی
مقاله رژیم درمانی
مقاله سل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی محمود
جناب آقای / سرکار خانم: ضاربان ایرج
جناب آقای / سرکار خانم: سارانی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: رخشانی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: کوهپایه زاداصفهانی جلیل
جناب آقای / سرکار خانم: برادران حمید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: تمکین درمانی پایین در بیماران مسلول از تهدیدکننده های اصلی برنامه مبارزه با سل است. لذا پژوهش حاضر با هدف تعیین عوامل موثر بر تمکین درمانی بیماران سلی از طریق مدل اعتقاد بهداشتی انجام شده است.
روش ها: در این مطالعه مقطعی ۱۱۰ بیمار مسلول مراجعه کننده به مرکز مبارزه با سل زابل به روش سرشماری انتخاب و وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه ای شامل سازه های مدل اعتقاد بهداشتی و مرور پرونده پزشکی بیماران بود. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آزمون تی مستقل، آنوا و رگرسیون چندگانه در سطح اطمینان ۹۵ درصد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: میانگین سنی شرکت کننده ها ۵۵٫۷ با انحراف معیار ۱۸٫۶ بود. ۸۹ درصد بیماران سل ریوی و ۱۱ درصد سل خارج ریوی داشتند. تحلیل رگرسیونی نشان داد که آگاهی، تهدید درک شده، خودکارآمدی و منافع درک شده پیشگویی کننده های معنادار برای تمکین درمانی بودند و سازه های مدل اعتقاد بهداشتی در مجموع ۲۹ درصد از واریانس رفتار بیماران را توضیح می داد.
نتیجه گیری: نتایج مطالعه بر ضرورت افزایش آگاهی و تغییر باور بیماران درباره خطرات عدم تمکین درمانی در بیماران تاکید می کند.