مقاله عوامل موثر در انتخاب شیوه نامطمئن پیشگیری از بارداری و بارداری ناخواسته که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته چهارم فروردین ۱۳۹۲ در مجله زنان مامایی و نازایی ایران از صفحه ۷ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر در انتخاب شیوه نامطمئن پیشگیری از بارداری و بارداری ناخواسته
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بارداری ناخواسته
مقاله پیشگیری از بارداری
مقاله عوامل خطر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جراحی لیدا
جناب آقای / سرکار خانم: الماسی دوغایی مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: حبیب زاده شجاعی سیدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: زنانی که از وسایل پیشگیری از بارداری، به درستی و منظم استفاده نمی کنند و همچنین افرادی که از روش آمیزش منقطع که روش سنتی، نامطمئن و متداول در ایران می باشد، استفاده می کنند، در خطر بالای مواجهه با بارداری ناخواسته می باشند. مطالعه حاضر با هدف تعیین عوامل موثر در انتخاب شیوه نامطمئن پیشگیری از بارداری انجام شد.
روش کار: این مطالعه گذشته نگر در سال ۱۳۹۱ بر روی ۱۷۴ نفر از زنان باردار تحت پوشش مراقبت بهداشتی دوران بارداری در شهر طرقبه انجام شد. داده های مربوط به ویژگی های فردی، رفتار باروری و روش پیشگیری از بارداری از پرونده های مراقبت بهداشتی استخراج شد. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه ۱۳) و آزمون های تی، کای اسکوئر و فیشر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از ۰٫۰۵ معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: از ۱۷۴ زن مورد مطالعه، ۴۲ نفر (۲۴%)، قبل از بارداری از هیچ روش پیشگیری از بارداری استفاده نکرده بودند، با خروج آنان، ۵۲ نفر (
%۳۹٫۴) از روش های مطمئن و ۸۰ نفر (%۶۰٫۶) از روش آمیزش منقطع استفاده کرده بودند. میانگین سنی زنان ۲۶٫۵±۴٫۸ سال بود، ۶۱ نفر (%۴۶٫۲) از زنان، دارای تحصیلات دیپلم و بالاتر، ۱۲۵ نفر (%۹۴٫۷) خانه دار و ۵۰ نفر (%۳۷٫۹) آنان نخست باردار بودند. تنها تعداد بارداری قبلی با انتخاب روش پیشگیری ارتباط معناداری داشت (p<0.05) و زنانی که سابقه بارداری قبلی نداشتند، ۱٫۵ برابر بیشتر از روش آمیزش منقطع استفاده کرده بودند.
نتیجه گیری: سابقه بارداری و تعداد بارداری های قبلی، تنها عوامل موثر در عدم انتخاب روش های نامطمئن پیشگیری از بارداری بود و زنانی که سابقه بارداری قبلی نداشتند، بیشتر در معرض خطر انتخاب و استفاده از روش آمیزش منقطع بودند.