مقاله عوامل موثر در اشاعه مفاهیم و باورهای دینی بین دانش آموزان (دوره راهنمایی و متوسطه منطقه ۲ تهران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در روان شناسی تربیتی (روانشناسی و علوم تربیتی) از صفحه ۱ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر در اشاعه مفاهیم و باورهای دینی بین دانش آموزان (دوره راهنمایی و متوسطه منطقه ۲ تهران)
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اشاعه
مقاله مفاهیم و باورهای دینی
مقاله دانش آموزان
مقاله منطقه ۲ تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خطیب زنجانی نازیلا
جناب آقای / سرکار خانم: فرج الهی مهران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش به منظور بررسی عوامل موثر در اشاعه مفاهیم و باورهای دینی بین دانش آموزان (دوره راهنمایی و متوسطه منطقه ۲ تهران) انجام شده است.
این پژوهش از نوع توصیفی – پیمایشی است و جامعه آماری آن شامل کلیه دانش آموزان پسر و دختر دوره راهنمایی و متوسطه منطقه ۲ تهران که در سال تحصیلی ۸۶-۱۳۸۵ می باشد. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان به تعداد ۳۸۴ نفر تعیین شد که به روش نمونه گیری تصادفی ساده (قرعه کشی) انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ای محقق ساخته بود که روایی آن توسط نظر متخصصان و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ ۰٫۸۵ تایید گردید. داده ها پس از جمع آوری توسط نرم افزارv.11.5 SPSS  مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج به شرح زیر بود: ۱ بین ویژگی های والدین و رشد باورهای دینی دانش آموزان دوره متوسطه رابطه معنی داری وجود دارد. ۲ بین امکانات فرهنگی خانواده و رشد باورهای دینی دانش آموزان رابطه معنی داری وجود دارد. ۳ بین ویژگی های دبیر پرورش و بینش اسلامی و رشد باورهای دینی دانش آموزان رابطه معنی داری وجود دارد. ۴ بین امکانات مدرسه و رشد باورهای دینی دانش آموزان رابطه معنادار وجود دارد. ۵ بین روش های تبلیغ در جامعه و رشد باورهای دینی دانش آموزان دوره متوسطه و راهنمایی رابطه معنادار وجود دارد. با توجه به نتایج بدست آمده و معناداری رابطه بین عوامل فوق و رشد باورهای دینی شاگردان به نظر می رسد که توجه به این عوامل و در نظر گرفتن برنامه هایی جهت تقویت عوامل فوق برای جامعه مانند ایجاد امکانات بیشتر برای مدارس و روش های تبلیغ مناسب در رسانه ها اثر گذار باشد.