سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فاطمه صادقی – دانشجوی کارشناسی ارشد ساز ههای آب ی ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت م
محمدجواد منعم – دانشیار گروه ساز ههای آبی دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، مدیر ا

چکیده:

نقش ساز ههای آبی در بهبود کم یو کیفی زندگی بشر آنچنان حائز اهمیت است که امروزه در هر کشوری سهم قابل توجهی ازنیروی انسانی و بودج ههای عمرانی را به خود اختصاص داده است. در طرح این قبیل ساز هها ایمنی و پایداری سازه، سرعت و سهولت ساخت سازگاری با محیط، عمر مفید و هزین ههای طرح از جمله مسائل مهم ی است که همواره ذهن طراحان را به خود مشغول م یدارد. از این رو سع ی م یشود با استفاده از تکنولوژ یهای جدید و بهر هگیری از مصالح و ابزار ساخت گوناگون حداکثر ضریب اطمینان در راستای مسائل فوق به دست آید. یکی از جدیدترین مصالح در ساخت ساز ههای آبی، ماده لاستیک است. سدهای لاستیکی انعطا فپذیری قابل توجه مصالح در مقابل عوامل خارجی همسازی و سازگاری با محیط، سادگی طراحی، کوتاه بودن مدت ساخت، ایمنی و پایداری مناسب این قبیل سدها نسبت به ساز ههای صلب، سادگی و سهولت بهر هبرداری و در نهایت کاهش هزین ههای اجرایی موجب شده که در طر حهای آبی کوچک و بزرگ مورد استفاده قرار گیرند. با توجه به این که ساخت سدهای لاستیکی در کشور روند روبه رشدی دارد. لازم است که مسائل و مشکلات این سدها بررسی شده و مورد ارزیابی قرار گیرد. در این مقاله سعی شده که پارامترهای موثر در عملکرد و ارزیابی سدهای لاستیکی مورد توجه قرار گرفته است