مقاله عوامل موثر بر گسترش جذب گردشگری فرهنگی شهر کرمانشاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مدیریت فرهنگی از صفحه ۱۳۵ تا ۱۵۰ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر گسترش جذب گردشگری فرهنگی شهر کرمانشاه
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گردشگر
مقاله فرهنگ
مقاله مسافر
مقاله گردشگری فرهنگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ربیعی علی
جناب آقای / سرکار خانم: نوبخت حقیقی محمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: زنگنه سیروس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف پژوهش: ایران از نظر جاذبه های فرهنگی بسیار غنی است و از لحاظ پتانسیل های فرهنگی در بین ده کشور اول دنیا قرار دارد. هنگامی که منابع گردشگری فرهنگی به خوبی شناسایی شود، اثرات مثبتی چون حفظ و پایدار ماندن میراث فرهنگی، هنرها، سنت ها و آداب و رسوم ملت ها در اجتماع و محیط فرهنگی به دنبال خواهد داشت. هنر برنامه ریزان و مدیران گردشگری در بخش دولتی و خصوصی آن است که با اعمال شیوه ای صحیح ضمن افزایش اثرات مثبت توسعه گردشگری فرهنگی، اثرات منفی آن را به حداقل برسانند. هدف از تحقیق حاضر تاثیر عوامل موثری همچون عوامل فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، تبلیغاتی، زیرساختی، مدیریتی و آموزشی بر گسترش جذب گردشگری فرهنگی شهر کرمانشاه است.
روش پژوهش: این تحقیق از نظر هدف از نوع تحقیقات توسعه ای و از نظر جمع آوری داده ها، توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری در این تحقیق ۱۱۸ نفر از بین پرسنل اداره میراث فرهنگی و گردشگری، آژانس های مسافرتی، کارکنان موزه ها و مسافرین تشکیل شده است.
یافته ها: یافته های این تحقیق نشان داده است که در حال حاضر سهم کرمانشاه از صنعت گردشگری فرهنگی چشمگیر نبوده و در این راستا عوامل سیاسی، تبلیغاتی، فرهنگی، بالاترین رتبه و عوامل اقتصادی پایین ترین رتبه را در جذب گردشگری فرهنگی به خود گرفته است.
نتیجه گیری: با توجه به اینکه در بسیاری از کشورهای دنیا به همگام طراحی و تدوین سیاست های کلان و اجرای برنامه های خود به گردشگری به عنوان ابزارهای موثر در ادامه روند توسعه سیاسی، فرهنگی، اقتصادی توجه خاصی مبذول می شود، توسعه گردشگری فرهنگی موجب سازماندهی منابع فرهنگی می شود. یعنی اینکه در فرایند توسعه گردشگری فرهنگی ما شاهد خواهیم بود که منابع فرهنگی ما به طور خودکار سازماندهی، نمونه برداری و ثبت می شوند که در این صورت در بودجه اختصاص یافته برای این امر، صرفه جویی قابل توجهی صورت می گیرد.