مقاله عوامل موثر بر گرایش دانش آموزان پیش دانشگاهی دختر استان اردبیل به شغل پلیسی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۲ در پلیس زن از صفحه ۲۳ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر گرایش دانش آموزان پیش دانشگاهی دختر استان اردبیل به شغل پلیسی
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نیروی انتظامی
مقاله گرایش شغلی
مقاله منزلت اجتماعی پلیس زن
مقاله پلیس زن
مقاله رفتار پلیس زن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دینداربوسجین رقیه
جناب آقای / سرکار خانم: ستوده گندشمین مجتبی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش گرایش شغلی دانش آموزان دختر پیش دانشگاهی استان اردبیل را نسبت به شغل پلیس زن مورد مطالعه قرار داده است. از جمله اهداف مهم این مقاله، شناخت عوامل موثر بر میزان گرایش شغلی دانش آموزان دختر به این شغل است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف و ماهیت کاربردی بوده و به لحاظ روش، پیمایشی می باشد. تکنیک جمع آوری اطلاعات پرسشنامه است. پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (۷۹٫۸)، و اعتبار آن از طریق صوری یعنی تایید استادان و صاحب نظران مورد قبول قرار گرفت. برای تحلیل داده ها از آزمون آماری خی دو بهره گیری شده است. محدوده زمانی پژوهش، سال ۱۳۹۱ بوده و جامعه آماری، کلیه دانش آموزان دختر پیش دانشگاهی مدارس دولتی روزانه استان اردبیل می باشد. نمونه آماری تحقیق شامل ۳۷۹ نفر است که بر مبنای نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گشته اند. از میان مناطق ۲۴ گانه آموزش و پرورش شهرهای استان اردبیل، پنج شهر به صورت تصادفی از پنج شهرستان انتخاب شدند (هیر – رضی – نیر – نمین – اردبیل). پس از انتخاب شهرهای پنجگانه، در مرحله بعد از هر شهر یک مرکز پیش دانشگاهی و از هر مرکز پیش دانشگاهی، سه کلاس (ریاضی، انسانی، تجربی) به شکل تصادفی ساده انتخاب گردید. ارتباط بین متغیرهای مستقل (ویژگی های فردی دانش آموزان، ویژگی های خانوادگی، شناخت از پلیس و منزلت اجتماعی پلیس، رفتار پلیس) با متغیر وابسته (گرایش دانش آموزان دختر به شغل پلیس زن) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مهم به دست آمده از پژوهش حاکی از ارتباط معنی دار بین متغیرهای مستقل: معدل، منطقه آموزشی، ویژگی های خانوادگی دانش آموزان دختر (اقتصادی – اجتماعی)، منزلت اجتماعی پلیس زن، شناخت و آگاهی از پلیس و رفتار پلیس زن با مردم با متغیر وابسته گرایش دانش آموزان دختر به شغل پلیس زن می باشد. ارتباط معنی دار بین متغیرهای سن و رشته تحصیلی با گرایش شغلی دانش آموزان دختر به شغل پلیس زن مورد تایید قرار نگرفته است.