سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سکینه جلیلی – کارشناس ارشد زمین شناسی نفت
زرضا موسوی حرمی – دکترای زمین – شناسی رسوبی، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

مطالعه سازند کنگان به سن تریاس پیشین درچاه a و b میدان تابناک نشان میدهد که بین کیفیت مخزنی و عوامل محیطی رابطه مستقیمی وجود دارد بطوری که رخسارههای تشکیل شده در محیط پر انرژی سدی کیفیت مخزنی بهتری نسبت به رخسارههای محیطهای کم انرژیتر از خود نشان میدهند. علاوه بر کنترل پلاتفرم دیرینه بر کیفیت مخزنی عوامل دیاژنزی نیز تأثیر قابل ملاحظهای بر کیفیت مخزنی داشتهاند بطوری که انحلال و دولومیتی شدن موجب افزایش و سیمانی شدن موجب کاهش کیفیت مخزنی شدهاست. بررسیهای انجام شده بر اساس بافت و تخلخل غالب نیز منجر به شناسایی ۵ گروه سنگی با کیفیت مخزنی میانگین پایین در این سازند شده است. در نهایت با استفاده از روش لرنز SMLP که یکی از روش های تعیین واحدهای جریانی و ارزیابی کیفیت مخزنی است توانستیم ۶ واحد جریانی در چاه a و ١٠ واحد جریانی در چاه b شناسایی نماییم که از این میان واحد جریانی ٩ در چاه b و واحد جریانی ۵ در چاه a دارای بهترین کیفیت مخزنی میباشد.