مقاله عوامل موثر بر کیفیت خدمات گردشگری ورزشی از دیدگاه گردشگران حاضر در شهرآورد استقلال و پرسپولیس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مدیریت ورزشی (حرکت) از صفحه ۳۹ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر کیفیت خدمات گردشگری ورزشی از دیدگاه گردشگران حاضر در شهرآورد استقلال و پرسپولیس
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شهرآورد
مقاله عوامل
مقاله کیفیت خدمات
مقاله گردشگری ورزشی
مقاله گردشگران ورزشی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خطیب زاده مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: کوزه چیان هاشم
جناب آقای / سرکار خانم: هنرور افشار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این پژوهش تعیین عوامل موثر بر کیفیت خدمات گردشگری ورزشی است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است که به شکل میدانی انجام گرفته است. نمونه آماری ۲۶۵ نفر از گردشگرانی بودند که به طور تصادفی ساده از میان تماشاگرانی که در دیدار دو تیم فوتبال استقلال و پرسپولیس در تاریخ ۱۰/۱/۱۳۹۰ در ورزشگاه آزادی حضور داشتند، انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق برگرفته از پرسشنامه شانک است. روایی و پایایی پرسشنامه به دقت تایید شد (Cronbach’s Alpha= 0.892). برای تجزیه و تحلیل داده ها از بسته نرم افزاری SPSS 16 به منظور انجام آمار توصیفی و تحلیل عاملی اکتشافی و نرم افزار لیزرل برای انجام تحلیل عاملی تاییدی و مدلسازی معادله ساختاری (SEM) استفاده شد. نتایج نشان داد اگر چه هر سه متغیر «کیفیت دسترسی»، «کیفیت مجموعه ورزشی» و «کیفیت مسابقه» تاثیر معناداری بر «کیفیت خدمات گردشگری ورزشی» دارند، تاثیر کیفیت مسابقه بیشتر است و برای بهبود وضعیت گردشگری ورزشی باید به آنها توجه کرد.