مقاله عوامل موثر بر کارایی فنی و رتبه بندی واحدهای کارا در بیمارستان های تامین اجتماعی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۱ در مدیریت اطلاعات سلامت از صفحه ۸۸۷ تا ۸۹۴ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر کارایی فنی و رتبه بندی واحدهای کارا در بیمارستان های تامین اجتماعی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بیمارستان ها
مقاله تامین اجتماعی
مقاله تحلیل پوششی داده ها
مقاله کارایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سپهردوست حمید
جناب آقای / سرکار خانم: رجبی الهام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سازمان تامین اجتماعی ارایه کننده خدمات بیمارستانی به دو صورت نظام درمان مستقیم (بیمارستان های تحت مالکیت و مدیریت سازمان) و نظام درمان غیر مستقیم (خرید خدمات بیمارستانی و درمانی از دیگر خدمت دهندگان) به متقاضیان است. مطالعه حاضر، به منظور رتبه بندی واحدهای کارا و تعیین ارتباط بین کارایی و اندازه فعالیتی بیمارستان های تامین اجتماعی انجام شد.
روش بررسی: این مطالعه تحلیلی، بر روی ۶۵ بیمارستان تامین اجتماعی فعال در سطح کشور طی سال های ۸۸-۱۳۸۶ انجام شد. به منظور سنجش میزان کارایی فنی بیمارستان ها از مدل نهاده- ستانده و تحلیل پوششی داده ها استفاده شد. همچنین از آزمون های آماری برای بررسی معنی دار بودن تاثیر مقیاس فعالیتی بر روی سطح کارایی بیمارستان ها استفاده شد.
یافته ها: حدود ۲۸٫۵ درصد از بیمارستان های کوچک تامین اجتماعی و ۱۶٫۲ درصد از بیمارستان های بزرگ تامین اجتماعی کارایی کامل داشتند. آزمون فرضیه اختلاف میانگین ها از نظر آماری نشان داد که میانگین کارایی در دو گروه از بیمارستان های کوچک و بزرگ تفاوت معنی داری با یکدیگر دارند (Sig.=0.29).
نتیجه گیری: با توجه به یافته ها، انتظار می رود که با اصلاح شیوه های مدیریتی در استفاده بهینه از نهاده ها، سطح نا کارامدی مدیریتی به میزان تقریبی ۶ درصد کاهش یابد و همچنین با استفاده بهتر از امکانات موجود، شاهد افزایش تقریبی در مقیاس ارایه خدمات خروجی به میزان ۵ درصد باشیم.