مقاله عوامل موثر بر کارآیی زیر بخش های عمده صنعت ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در علوم اقتصادی از صفحه ۹ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر کارآیی زیر بخش های عمده صنعت ایران
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارایی هزینه
مقاله روش حداکثر درستنمایی
مقاله تحلیل مرزی تصادفی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبر همایون
جناب آقای / سرکار خانم: رجبی مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: عبادسیچانی عاطفه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به اهمیت کارایی در بخش صنعت، در این مقاله با تعیین تابع هزینه بر اساس آزمون نسبت درستنمایی بین دو تابع کاب- داگلاس وترانسلوگ برای بخش صنعت کشور، به تعیین کارایی و عوامل موثر بر آن در ۹ زیر بخش صنعت بر اساس کد ISICهای دو رقمی، با استفاده ار روش تحلیل مرزی تصادفی(SFA)  بر مبنای داده های تابلویی در دوره زمانی ۱۳۸۵-۱۳۷۴ می پردازد. بر این اساس در ابتدا عوامل موثر بر تابع هزینه صنعت کل کشور در قالب تابع هزینه ترانسلوگ انتخاب و به دنبال آن عوامل موثر بر کارایی هزینه صنعت کشور در قالب الگوی باتیس و کوئلی (۱۹۹۵) مورد شناسایی قرار می گیرد. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که بخش صنایع کانی غیر فلزی و صنایع فلزات اساسی با کارایی ۹۵٫۵% و ۶۴% به ترتیب دارای بیشترین و کمترین کارایی در بین صنایع ایران می باشد. همچنین با شناسایی عوامل موثر بر کارایی بخش صنعت کشور مشخص گردید که در طول دوره مورد بررسی تخصص نیروی کار اثر منفی و تغییرات فناوری و تجربه صنعت اثر مثبت بر کارایی صنایع کشور داشته است.