سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سهیلا شمس الدینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم
عباس بابایی نژاد – عضو هیئت علمی مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

چکیده:

کارآفرینی زنان نقش مهمی را در اقتصاد زنان و کار زنان و توسعه جوامع ایفا میکند. اما علیرغم این موضوع، ورود زنان به عرصه کارآفرینی همواره با چالشها و محدودتهای زیادی رو به رو رواست. در این مقاله سعی شده است. عوامل موثر بر کارآفرینی زنان که شامل: بررسی تاثیر نابرابری جنسیتی بر کارآفرینی زنان در ایران، استراتژیهای مدیریتی و رویکرد زنان کارآفرینی ایرانی، نقش خانواده در توسعه کارآفرین زنان ایرانی، گسترش کارآفرینی میان زنان، نقش حمایت دولت در گسترش کارآفرینی زنان، کارآفرینی زنان از منظر تعلیم و ترتبیت، تبیین و تحلیل موانع موثر بر کارآفرینی زنان و محدودیت های زنان در جامعه و اثرات مثبت و منفی که بر روی زنان اثر می گذارد مورد بررسی قرار میدهد عواملی باعث گسترش کارآفرینی زنان در ایران می شود که شامل پررنگ تر شدن نقش زنان در خانواده، از بین رفتن افکار منفی در مورد نقش زنان در کسب کار و دسترسی کافی زنان کارآفرینی به خدمات حمایتی و اطلاع رسانی دولت این عوامل باعث گسترش نقش زنان در ایران می شود.