سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

داود محمدی – مدرس گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی پردیس ک
فیض الله منوری فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی پ
لاله صالحی – دانشجوی دکتری ترویج کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی پردیس کشاو

چکیده:

هدف کلی این پژوهش بررسی عوامل موثر بر پذیرش کتاب های الکترونیکی در بین دانشجویان می باشد. پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بوده که به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری پژوهش را دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران (۱۸۲۱ نفر) تشکیل می دهند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران ۱۲۵ نفر برآورد شد که برای افزایش دقت به ۱۴۰ نفر افزایش پیدا کرد. در این تحقیق از روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب استفاده شد. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه ای در هفت بخش بود که از سوی محققان طراحی و تدوین شد. روایی محتوایی پرسشنامه با استفاده از نظرات اساتید گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران و همچنین متخصصان فناوری اطلاعات مورد بررسی و تایید قرار گرفت. برای بررسی اعتبار پرسشنامه از پیش آزمون با استفاده از ۲۵ پرسشنامه استفاده شد و ضریب اعتبار پرسشنامه (آلفای کرونباخ) با استفاده از نرم افزار SPSS18 برای بخش های مختلف پرسشنامه ۰/۹۰-۰/۸۵ به دست آمد. نتایج پژوهش با استفاده از تحلیل مسیر مشان داد؛ موثرترین عوامل بر تصمیم به استفاده از کتاب های الکترونیکی از سوب دانشجویان به ترتیب رضایت فردی، نگرش نسبت به نوآوری و درک از مفید بودن فناوری میب اشند. متغیرهای مستقل حاصل از مدل TAM در این پژوهش ۵۷/۶ از واریانس متغیر وابسته ( پذیرش کتانهای الکترونیکی) را تبیین کردند که د رمقایسه با مطالعات دیگر از اعتبار بالاتری برخوردار بود.