سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس تخصصی بیمه الکترونیکی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

احمد داودی – دکترای مدیریت منابع انسانی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران
مریم شفیع زاده – دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش منایع انسانی ، کارشناس ت

چکیده:

یکی از موانع عمده بر سر راه توسعه بیمه الکترونیکی عدم پذیرش این تکنولوژی توسط مشتریان و تمایل به رویه های بیمه سنتی عنوان شده است. این مقاله مبتنی بر تحقیقی است که به بررسی عوامل موثر بر پذیرش بیمه الکترونیکی در میان مشتریان بیمه ایران با استفاده از مدل پیکاراینن می پردازد . طبق این مدل عوامل موثر بر پذیرش بیمه الکترونیکی عبارتند از :‌مفید بودن٬ سهولت استفاده ٬ لذت بخش بودن٬ اطلاعات در زمینه بیمه الکترونیکی ٬ امنیت و محرمانه بودن و کیفیت ارتباط اینترنتی که در قالب شش فرضیه ارائه شدند.تحقیق حاضر توصیفی و از گروه همبستگی است. جامعه آماری تحقیق مشتریان بیمه ایران می باشند که از خدمات بیمه الکترونیکی استفاده کرده اند. اندازه نمونه ۸۱ نفر و به روش نمونه گیری تصادفی،‌نمونه گیریصورت گرفته است. پس از آزمون فرضیه ها مشخص شد که بین تمامی شش عامل بر پذیرش بیمه الکترونیکی در میان مشتریان بیمه ایران رابطه معنادار و مثبت وجود دارد .همچنین مشخص شد تاثیر متغیرهای جمعیت شناختی سن، جنس و سطح تحصیلات بر پذیرش بیمه الکترونیک در بین مشتریان بیمه ایران یکسان نیست و در نهایت این عوامل بر حسب میانگین رتبه ای اولویت بندی شدند