مقاله عوامل موثر بر وجود یا عدم وجود عوامل اصلی تشکیل دهنده تله محرومیت در مناطق روستایی شهرستان شیروان و چرداول در استان ایلام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی (علوم جغرافیایی) از صفحه ۱۱۳ تا ۱۳۱ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر وجود یا عدم وجود عوامل اصلی تشکیل دهنده تله محرومیت در مناطق روستایی شهرستان شیروان و چرداول در استان ایلام
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تله محرومیت
مقاله مناطق روستایی
مقاله توسعه روستایی
مقاله تحلیل مسیر
مقاله شهرستان شیروان و چرداول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جمشیدی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صیدایی سیداسکندر
جناب آقای / سرکار خانم: جمشیدی معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: غلامی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جمینی داوود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این نوشتار بررسی عوامل موثر بر وجود یا عدم وجود عوامل اصلی تشکیل دهنده تله محرومیت در جوامع روستایی شهرستان شیروان و چرداول است. این پژوهش از نوع توصیفی – تحلیلی است که به روش پیمایشی اجرا شده است. اطلاعات مورد نیاز پژوهش از طریق انجام مصاحبه های حضوری و با استفاده از پرسشنامه در سال زراعی ۸۹ – ۱۳۸۸، به دست آمد. جامعه آماری تحقیق کلیه خانوارهای ساکن در روستاهای شهرستان شیروان و چرداول بودند که در امر کشاورزی (زراعت یا دام پروری و یا هر دو با هم) اشتغال دارند (N= 8099)، از این میان، ۲۰۰ خانوار، به روش نمونه گیری طبقه ای متناسب چند مرحله ای و با استفاده از فرمول کوکران، به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ضریب آلفای کرونباخ و ضریب KMO در قسمت اصلی ابزار جمع آوری کننده اطلاعات نشان داد که وسیله تحقیق قابلیت زیادی برای جمع آوری اطلاعات را دارا می باشد. برای علت یابی متغیرهای موثر در چگونگی وجود یا عدم وجود عوامل اصلی تشکیل دهنده تله محرومیت در جوامع روستایی از مدل تحلیل مسیر بهره گرفته شده است. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که متغیرهای خسارت و دورافتادگی محل سکونت از مراکز سرویس دهی و خدمات بر عامل آسیب پذیری، متغیرهای ملاقات بر نخبگان سیاسی مذهبی شهرستان و سطح سواد بر عامل انزوا، عوامل سیاسی – اجتماعی بر عامل بی قدرتی، متغیرهای میزان هزینه های مورد استفاده در بخش کشاورزی و درآمد کل خانوار بر عامل فقر، و متغیرهای بهره وری عوامل تولید و نیروی انسانی بر عامل ضعف جسمانی دارای اثرات مستقیم و به طور مثبت و معنی داری بر وجود عوامل اصلی تشکیل دهنده تله محرومیت در جوامع روستایی شهرستان شیروان و چرداول تاثیرگذار بوده اند.