سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار اقتصاد سلامت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین پناهی – استادیار گروه اقتصاد ، دانشکده اقتصاد ، مدیریت و بازرگانی ، دانشگاه تب
علی جنتی – استادیار مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی
محمدرضا نریمانی – مربی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
لاله صباغی زاده – کارشناس ارشد اقتصاد – توسعه اقتصادی و برنامه ریزی ، دانشگاه تبریز

چکیده:

دسترسی یکسان مردم به خدمات سلامت یکی از اهداف مراقبتهای بهداشتی و درمانی است و بالا بودن هزینههای خدمات درمانی و بارمالی این هزینهها بر دوش خانوارها نیز یکی از موانع دسترسی در این زمینه می باشد .نگرانی در مورد افزایش این هزینه هاتوجه سیاستگذاران و دانشگاهیان را به خود جلب نموده است . این مطالعه با هدف تعیین عوامل موثر بر هزینه های پرداختی از جیب بیماران بستری در بیمارستان های شهر تبریز در سال ۱۳۳۱ انجام شده است.مواد و روش ها : این مطالعه توصیفی – تحلیلی بر روی ۳۱۲ نفر از بیماران بستری ترخیص شده بیمارستانهای شهر تبریز صورت گرفته است. ابزارجمع آوری داده ها یک پرسشنامه محقق ساخته که روایی و پایایی آن توسط محققان سنجیده شد سپس بر اساس پرسشنامه به طور تصادفی از بیماران ترخیص شده مصاحبه بعمل آمد و داده ها با استفاده از مدل دو مرحلهای هکمن در نرمافزارStata- 11 تجزیه و تحلیل شد. یافته ها : درآمد، سن، خصوصی بودن بیمارستان، دارا بودن بیماری زمینهای، روستایی بودن تأثیر مثبت و دارا بودن بیمه تأثیر منفی برمیزان هزینههای پرداختی از جیبOOP(دارند و خصوصی بودن بیمارستان، دارای بیماری زمینهای بودن، تأثیرمثبت معنی- دار،بومی بودن و نوع پذیرش تأثیر منفی معنیداری براحتمال پرداخت مستقیم ازجیب دارد. علیرغم بیمعنی بودن متغیرهای سنو درآمد به دلیل بالا بودن مقدارt آنها ، این متغیرها در مدل باقی ماند که تأثیر آنها بر احتمال وجود پرداخت مستقیم از جیب مثبت ارزیابی گردید. بحث و نتیجه گیری : متغیر دارا بودن بیمه تأثیر منفی و متغیرهای سن و غیربومی بودن تاثیر مثبت بر میزان هزینه های پرداختی از جیب دارند لذا شایسته است که دولت به توسعه گسترده پوشش بیمه ای اهتمام و برای کاهش پرداخت مستقیم از جیب در افراد مسن و غیر بومی ، اقدامات مناسبی را انجام دهد