سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهدیه السادات میرترابی – دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ترویج کشاورزی
سیدمحمود حسینی – دانشیار دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران
ندا علیزاده – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی

چکیده:

ضایعات محصولات کشاورزی امروزه به یکی از چالشهای مشترک در اغلب کشورهای در حال توسعه تبدیل شده بطوریکه میزان ضایعات دربخشهای مختلف محصولات کشاورزی درایران بالغ بر ۱۷/۸ درصد برآورد گردیدها ست با وجود خودکفایی در تولید گندم ضایعات برداشت و نگهداری این محصول سبب شده تا بخشی از گندم تولیدی به هدررود. از آنجایی که یکی از سیاستهایجدی دولتها در امر امنیت غذایی کاهش ضایعات غذایی است یکی از خط مشی های کلان دولت در رابطه با کاهش ضایعات مربوط به بالا بردن سطح آگاهی عمومی در کاهش ضایعات از طریق روشهای جلوگیری ازضایعات می باشد دراین راستا توجه به گندمکاران دردرجه نخست قرار دارد و بررسی نگرش آنها از این جهت مهم است که به مدیران و مجریان کمک می کند از طرز تفکر آنها آگاه شده و از آن در راستای تحقق اهداف خود سود جویند. هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل موثر برنگرش کشاورزان گندمکار هشتگرد پیرامون مدیریت ضایعات گندم است جامعه آماری این تحقیق را ۴۰۰ نفر از کشاورزان گندمکار شهرستان هشتگرد تشکیل میدهد از جامعه اماری فوق تعداد ۹۰ نفر با استفاده از آماره کوکران به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. یافته ها نشان میدهد که میزان نگرش ۵۳/۴ درصد کشاورزان گندمکار پیرامون مدیریت ضایعات گندم منفی و نسبتا منفی بوده و ۴۶/۶ درصد نگرش مثبت و نسبتا مثبت به مدیریت ضایعات گندم داشته اند آزمون رگرسیون چندگانه نشان داد که ۳۳ درصد تغییرات نگرش کشاورزان گندمکار تحت تاثیر متغیرهای وارد شده در معادله می باشد.