مقاله عوامل موثر بر نگرش مصرف محصولات کشاورزی ارگانیک در تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی از صفحه ۵۱ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر نگرش مصرف محصولات کشاورزی ارگانیک در تهران
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نگرش
مقاله مصرف
مقاله محصولات کشاورزی ارگانیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبر شمس حمیده
جناب آقای / سرکار خانم: امیدی نجف آبادی مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کشاورزی ارگانیک دارای نقش اساسی در توسعه پایدار می باشد و عامل اصلی شکل گیری و توسعه کشت ارگانیک، تقاضای مصرف کنندگان و نگرش تعیین کننده و جهت دهنده تقاضا می باشد. لذا هدف این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر نگرش مصرف کنندگان محصولات کشاورزی ارگانیک در تهران می باشد. این تحقیق از نوع کاربردی، روش آن همبستگی می باشد. ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه بین ۷٫۰-۸٫۰ محاسبه گردید. جامعه آماری شامل آن دسته از افرادی است که از بین محصولات باغی، صیفی، دامی، لبنی ارگانیک حداقل یک گروه را از میدان میوه و تره بار جلال آل احمد شهر تهران، خریداری و مصرف می کنند. با توجه به این امر که حجم کل جامعه آماری مورد مطالعه تابعی از زمان است برای تعیین حجم نمونه ابتدا یک مدل آماری برای حجم آماری ارائه شد و بر اساس فرمول کوکران ۱۲۴ نفر به عنوان نمونه به کمک روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. یافته های حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد، متغیرهای آگاهی بهداشتی، دانش محصولات ارگانیک، انگیزه و سن مصرف کنندگان ۳۲ درصد از تغییرات متغیر نگرش محصولات ارگانیک را تبیین کردند.