مقاله عوامل موثر بر نگرش شالیکاران نسبت به کشت پایدار برنج در استان مازندران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی از صفحه ۳۳ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر نگرش شالیکاران نسبت به کشت پایدار برنج در استان مازندران
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کشاورزی پایدار
مقاله نگرش
مقاله برنج
مقاله شالیکاران
مقاله استان مازندران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دریائی نجمه
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی مقدم کوروش
جناب آقای / سرکار خانم: سلمان زاده سیروس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از مطالعه حاضر شناسایی عوامل موثر بر نگرش شالیکاران نسبت به کشت پایدار برنج در استان مازندران می باشد. این تحقیق بر اساس هدف از نوع کاربردی بوده و به روش توصیفی- همبستگی انجام شده است. تعداد نمونه در این پژوهش، ۲۷۰ نفر از شالیکاران شهرستان های آمل، بابل و ساری می باشند که به روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب شده اند. داده های این پژوهش با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع آوری گردید. یافته های این مطالعه نشان داد که بین متغیرهای سطح تحصیلات، دسترسی به عوامل آموزشی- ترویجی و کانال های ارتباطی، تعداد نیروی کار خانوادگی، دسترسی به نهاده ها، میزان وام دریافتی و ارزش گذاشتن به نظرات گروه مرجع با متغیر نگرش نسبت به کشت پایدار برنج ارتباط مثبت و معنی دار وجود دارد. همچنین بین متغیرهای سن، درآمد غیرکشاورزی، ویژگی های مدیریتی و تجربه کشت برنج با متغیر نگرش نسبت به کشت پایدار برنج رابطه منفی و معنی داری وجود دارد. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که متغیرهای دسترسی به عوامل آموزشی- ترویجی و عوامل ارتباطی، تجربه کشت برنج، تعداد نیروی کار خانوادگی، سطح تحصیلات و ارزش گذاشتن به نظرات گروه مرجع، حدود ۴۶ درصد از تغییرات متغیر وابسته نگرش نسبت به کشاورزی پایدار را تبیین می نمایند.