مقاله عوامل موثر بر ناب سازی سیستم نگهداری و تعمیرات (مطالعه موردی: سیستم نت ناجا) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در مطالعات کمی در مدیریت از صفحه ۱۲۱ تا ۱۳۸ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر ناب سازی سیستم نگهداری و تعمیرات (مطالعه موردی: سیستم نت ناجا)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ناب سازی
مقاله سیستم نگهداری و تعمیرات
مقاله ناجا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی صدقیانی جمشید
جناب آقای / سرکار خانم: آقایی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: آقایی میلاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ناب یکی از مفاهیم اساسی و تاثیر گذار در افزایش کارائی و اثربخشی عملیاتی هر سازمانی محسوب می شود. تحقیق حاضر با عنوان بررسی عوامل موثر بر ناب سازی سیستم نت ناجا با یک هدف اساسی در نظر دارد با بهره گیری از مدلهای ناب، عوامل تاثیرگذار بر نابی سیستم نت ناجا را مورد بررسی قرار دهد.
مواد و روش ها: این پژوهش مطالعه ای توصیفی – تحلیلی است. حجم نمونه مورد مطالعه ۱۴۴ نفر از کارشناسان و مدیران نت ناجا در سراسر کشور به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و پس از شناسایی عوامل مولفه های اصلی، پرسش نامه تحقیق بر آن اساس تهیه و توزیع و جمع آوری شد. پس از ورود داده های حاصله در نرم افزار و تست نرمال بودن داده ها، برای بررسی تاثیر مولفه های شناسایی شده بر ناب سازی و اولویت بندی عوامل از آزمون های T تک نمونه ای، کلموگرف- اسمیرنوف، فریدمن، ویلکاکسون و تحلیل عاملی تاییدی استفاده گردید. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها بیانگر آن است که به ترتیب عوامل موثر بر ناب سازی سیستم نت ناجا عبارتند از قابلیت ها، راهبردها و زیر ساختار و ساختار. همچنین بین عوامل ۳ گانه یاد شده با ناب سازی سیستم نت ارتباط معنی داری وجود دارد و اولویت های موثر بر ناب سازی سیستم نت از دیدگاه کارشناسان و مدیران به ترتیب عبارتند از: راهبردها، قابلیت ها در اولویت اول و دوم و زیر ساختار و ساختار در اولویت سوم.