سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی نعمتی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصادکشاورزی
فرهاد محمدی کانی گلزار – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی
عباداله نعمتی – دانشجویکارشناسی ارشد توسعه روستایی
مهدی خسروی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی

چکیده:

موضوع اشتغال و دستیابی افراد به شغل موردنظر از اساسی ترین نیازهای یک جامعه محسوب می شود بیکاری به عنوان یک پدیده مخرب اجتماعلی اقتصادی و فرهنگی مطرح بوده و رفع آن از جمله دغدغه های اساسی برنامه ریزان بوده است روند توسطعه اجتماعی اقتصادی هرکشور را در نهایت منابع انسانی آن کشور تعیین می کند با این همه واقعیت موجود و آمار ها بیانگر نقش کمرنگ واحدهای کوچک و زودبازده در ایجاد اشتغال است این واحدها با مشکلات فراوانی روبروهستند که میزان اشتغال زایی توسط واحد را تحت تاثیر قرا رداده است دراین تحقیق تلاش شده است با به کارگیری الگوی رگرسیونی عومال موثربر فعالیت واحدهای کوچک و زودبازده کشاورزی که مانع استفاده از قابلیت اشتغال زایی این واحدها شده است مورد بررسی قرار گیرند. همچنین با توجه به مبانی نظری پژوهش این مقاله ارتباط میان شش متغیر مستقل را با متغیر وابسته میزان اشتغال زایی واحدهای اقتصادی کوچک و زودبازده کشاورزی را بررسی می کند.