مقاله عوامل موثر بر میزان نوگرایی در بین جوانان شهر شوشتر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در جامعه شناسی مطالعات جوانان از صفحه ۹۹ تا ۱۲۰ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر میزان نوگرایی در بین جوانان شهر شوشتر
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله واگرایی
مقاله رسانه های جمعی
مقاله پایگاه اقتصادی و اجتماعی
مقاله دینداری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارع شاه آبادی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: حاجی زاده میمندی مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: کرم پور علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف تحقیق حاضر بررسی میزان عوامل موثر بر نوگرایی جوانان ۲۵-۱۸ سال شهر شوشتر بوده است. در این تحقیق میزان نوگرایی و رابطه بین متغیرهای مختلف از جمله جنسیت، وضعیت تاهل، میزان تحصیلات، وضعیت اشتغال، میزان استفاده از رسانه های جمعی، پایگاه اقتصادی – اجتماعی، با میزان نوگرایی مورد سنجش و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. روش مطالعه از نوع پیمایش بوده است. داده ها با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع آوری شد و جامعه آماری تحقیق را جوانان ۲۵-۱۸ ساله شهر شوشتر تشکیل داده اند که ۴۰۰ نفر از آنها را به عنوان نمونه مورد مصاحبه قرار گرفتند. روش نمونه گیری در این تحقیق نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای بوده است. اعتبار ابزار تحقیق اعتبار محتوی (صوری) بوده و برای سنجش از آلفای کرونباخ استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که میزان نوگرایی، ۱ درصد از پاسخگویان پایین، ۸۳٫۵ درصد در حد متوسط و ۱۵٫۵ درصد بالا می باشد همچنین میزان نوگرایی در بین زنان و مردان و افراد متاهل و مجرد تفاوت معناداری با هم نداشته است. متغیرهای رسانه های جمعی، اشتغال، تحصیلات، پایگاه اقتصادی – اجتماعی و میزان دینداری تاثیر معناداری بر میزان نوگرایی داشتند. در بین متغیرهای مستقل تحقیق، رسانه های جمعی با ۱۵٫۳ درصد بیشترین سهم را در تبیین میزان نوگرایی داشته است.