مقاله عوامل موثر بر میزان قاطعیت دانشجویان پرستاری و مامایی در سال ۱۳۹۲ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار) از صفحه ۶۷۴ تا ۶۸۰ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر میزان قاطعیت دانشجویان پرستاری و مامایی در سال ۱۳۹۲
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قاطعیت
مقاله دانشجوی مامایی
مقاله دانشجوی پرستاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باغانی رویا
جناب آقای / سرکار خانم: کیقبادی فریبا
جناب آقای / سرکار خانم: تبرایی یاسر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: ناتوانی در ابراز وجود و احقاق حق، تاکنون صدمات و لطمه های جبران ناپذیری به حرفه ی پرستاری و مامایی وارد کرده و تاکنون پژوهش چندانی در این مورد صورت نگرفته است. مطالعه حاضر، با توجه به تاثیر قاطعیت بر سلامت روان، عملکرد تحصیلی و شغلی دانشجویان و با هدف تعیین عوامل بازدارنده و تسهیل کننده بروز رفتار قاطعانه در بین دانشجویان پرستاری و مامایی انجام شده است.
مواد و روش ها: مطالعه ای مقطعی-تحلیلی است که بر روی دانشجویان مامایی و پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال ۹۲ صورت گرفته است. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسش نامه: اطلاعات دموگرافیک، قاطعیت راتوس و اضطراب آشکار و پنهان اشپیل برگر می باشد. پس از جمع آوری داده ها، تجزیه و تحلیل با استفاده از شاخص های مرکزی و پراکندگی و آزمون های همبستگی اسپیرمن و پیرسون با استفاده از نرم افزار spss19 انجام شده است.
یافته ها: طبق نتایج به دست آمده ۲۰% (۱۷نفر) دانشجویان مامایی و ۲۲% (۳۵نفر) دانشجویان پرستاری، دارای قاطعیت بالا هستند. بیشترین درصد دانشجویان مامایی ۶۰%(۵۰ نفر) و پرستاری۶۰%(۹۸ نفر) در رده ی قاطعیت متوسط قرار دارند. همچنین ۲۰%( ۱۶ نفر) دانشجویان مامایی و ۱۸%(۳۳ نفر) دانشجویان پرستاری از قاطعیت پایینی برخوردار هستند. در رابطه با عوامل موثر بر میزان قاطعیت، باید گفت که دربین دانشجویان رشته ی مامایی، عواملی همچون: ترم تحصیلی (P=0.04)، علاقه به رشته ی تحصیلی (P=0.04)، وضعیت تاهل (P=0.04) و سن (P=0.03) و در رشته پرستاری، عواملی مانند ترم تحصیلی (P=0.04)، علاقه به رشته تحصیلی (P=0.03) سن (P=0.04) با قاطعیت رابطه مستقیم و معنی داری دارد.
نتیجه گیری: با توجه به میزان قاطعیت دانشجویان که درمطالعه حاضر بدان پرداخته شده و نیز تاثیر آن بر سلامت روان، عملکرد تحصیلی و شغلی دانشجویان، توجه خاص متخصصان آموزش و برنامه ریزان نسبت به عوامل موثر در بروز رفتار قاطعانه و تقویت آن ضروری به نظر می رسد.