مقاله عوامل موثر بر میزان سلامت اجتماعی زنان جوان ۱۵ تا ۲۴ ساله شهر اصفهان (با تاکید بر میزان حمایت اجتماعی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در سلامت و روان شناسی از صفحه ۹۹ تا ۱۱۳ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر میزان سلامت اجتماعی زنان جوان ۱۵ تا ۲۴ ساله شهر اصفهان (با تاکید بر میزان حمایت اجتماعی)
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلامت اجتماعی
مقاله حمایت اجتماعی
مقاله زنان جوان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیم نجف آبادی اعظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این پژوهش، شناسایی بیشتر میزان سلامت اجتماعی زنان جوان ۱۵ تا ۲۴ ساله شهر اصفهان و عوامل موثر بر آن (با تاکید بر حمایت اجتماعی) است. روش این تحقیق پیمایشی است و جامعه آماری آن را زنان جوان ۱۵ تا ۲۴ ساله ساکن شهر اصفهان تشکیل می دهند.حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران با خطای ۵ درصد (خطای جوابگویی) d=%7 (دقت احتمالی مطلوب)، با فرمول N=(t2)(pq)2/d2 دویست نفر برآورد شده است. در این پژوهش از نمونه گیری به صورت طبقه بندی متناسب در منطقه استفاده شد، طوری که نمونه ها از هر منطقه و متناسب با جمعیت آن منطقه انتخاب شدند. ابزار سنجش در این پژوهش پرسش نامه است. برای سنجش حمایت اجتماعی از پرسش نامه طراحی شده محقق قبلی (بهمنی، ۱۳۸۷)، استفاده شد که اعتبار آن را استادان مربوط تایید کردند. روایی و پایایی آن نیزدر مرحله مقدماتی بررسی و تایید شد. برای بررسی متغیر وابسته از پرسش نامه سلامت اجتماعی کییز که کنگرلو آن را استاندارد و بومی سازی کرده استفاده شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که هرچه زنان جوان از میزان حمایت اجتماعی بالاتری برخوردار، متناسب با آن سلامت اجتماعی بالاتری نیز دارند. بر همین اساس، بین مولفه های سه گانه حمایت اجتماعی (حمایت ابزاری، عاطفی، اطلاعاتی) و سلامت اجتماعی رابطه وجود دارد.