مقاله عوامل موثر بر موفقیت پیاده سازی سیستم اطلاعات بیمارستانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۲ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین از صفحه ۲۹ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر موفقیت پیاده سازی سیستم اطلاعات بیمارستانی
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سیستم های اطلاعات بیمارستانی
مقاله موفقیت
مقاله مدیریت پروژه
مقاله عوامل سازمانی
مقاله عوامل انسانی
مقاله عوامل فنی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جبرائیلی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: پیرنژاد حبیب اله
جناب آقای / سرکار خانم: نیازخانی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: سالاری شاکر
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: استفاده از سیستم های اطلاعات بیمارستانی در کاهش میزان اشتباه های پزشکی موثر بوده و امکان دست یابی به موقع به اطلاعات با کیفیت را فراهم نموده است. لذا همه سازمان های مراقبت سلامت به دنبال پیاده سازی آن هستند.
هدف: مطالعه به منظور شناسایی عوامل موثر بر موفقیت پیاده سازی سیستم های اطلاعات بیمارستانی انجام شد.
مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی- مقطعی در سال ۱۳۸۹ بر روی ۱۶۰ نفر از کاربران سیستم های اطلاعات بیمارستانی در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه انجام شد که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. داده ها از طریق پرسش نامه خودساخته که روایی و پایایی آن تایید شده بود، جمع آوری و نتایج به صورت آمار توصیفی بیان شد.
یافته ها: بیش ترین میانگین امتیاز کسب شده در عوامل چهارگانه موفقیت پیاده سازی سیستم های اطلاعات بیمارستانی مربوط به مدیریت پروژه (۴٫۶۲±۰٫۷۴) و کم ترین میانگین امتیاز کسب شده مربوط به عوامل سازمانی (۳٫۹۸±۰٫۷۲) است.
نتیجه گیری: با توجه به یافته ها، موفقیت پیاده سازی سیستم اطلاعات بیمارستانی نیازمند توجه به عوامل مرتبط با مدیریت پروژه است. بنابراین باید نقشه راه پیاده سازی سیستم به طور دقیق ترسیم و گروه کاری با مشارکت کاربران و رهبری مناسب تشکیل شود.