سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدعلی نورحسینی نیاکی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
روح اله رجبی – عضو هیئت علمی گروه گیاه پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

چکیده:

امروزه استفاده از سموم شیمیایی جهت مبارزه با آفات و بیماری های مزارع برنج، آلودگی ها و مشکلات زیست-محیطی زیادی را به وجود آورده است. لذا بررسی عوامل موثر بر مقدار مصرف سموم شیمیایی جهت ارایه تمهیدات مدیریتی مناسب ضرورت می یابد. تحقیق حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر مقدار مصرف سموم شیمیایی در مزارع برنج استان گیلان صورت گرفت. برای این منظور از یک روش تحقیق پیمایشی استفاده شد و از پرسشنامه به عنوان ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات استفاده گردید. جامعه آماری این تحقیق شالیکاران استان گیلان بودند که دو شهرستان رودسر در شرق استان گیلان و رضوانشهر در غرب استان گیلان انتخاب شدند. سپس ۱۳۵ نفر به صورت کاملا تصادفی از روستاهای واقع در این شهرستان ها انتخاب و به عنوان حجم نمونه آماری مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که رابطه منفی و معنی داری بین مقدار مصرف سموم شیمیایی در مزارع برنج استان گیلان و متغیرهای میزان ارتباط شالیکاران با شهرهای مجاور، میزان ارتباط شالیکارن با مراکز خدمات کشاورزی، میزان مشارکت اجتماعی شالیکاران استان گیلان، میزان رهبریت افکار در مبارزه بیولوژیکی با آفات و میزان شرکت در کلاس های آموزشی – ترویجی وجود داشت (۰۱/۰>p). به عبارت دیگر افزایش متغیرهای فوق کاهش مقدار مصرف سموم شیمیایی را به همراه داشت. در عین حال رابطه معنی داری بین مقدار مصرف سموم شمیایی توسط شالیکاران استان گیلان و متغیرهای فاصله مرکز خدمات کشاورزی تا مزرعه کشاورزان، میزان مشارکت افراد خانواده در امور کشاورزی و میزان دسترسی به نهاده های کشاورزی به دست نیامد (۰۵/۰<p).