مقاله عوامل موثر بر مشارکت شهروندان در مدیریت و توسعه فضاهای شهری تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مطالعات جامعه شناختی شهری (مطالعات شهری) از صفحه ۱۴۳ تا ۱۶۴ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر مشارکت شهروندان در مدیریت و توسعه فضاهای شهری تهران
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مشارکت شهروندان
مقاله توسعه
مقاله فضای شهری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتحی سروش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق بر پایه نظریه های حوزه مطالعات شهری از جمله طراحی شهری و جامعه شناسی مطالعه شده است. هدف از این تحقیق بررسی عوامل موثر بر مشارکت شهروندان در مدیریت و توسعه فضاهای شهری است، که با استفاده از روش تحقیق پیمایشی و با تکنیک پرسشنامه داده ها جمع آوری شده است. جامعه آماری مناطق ۲۲ گانه شهر تهران و نمونه مورد نظر مناطق ۱، ۲۲-۶ شهر تهران و تعداد نمونه ۴۷۰ نفر هستند که با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شده اند. برای گردآوری داده های تحقیق از روش نمونه گیری خوشه ای و چند مرحله ای سیستماتیک استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که میزان مشارکت پذیری شهروندان در فضاهای شهری در سطح متوسط به پایین قرار دارد. در تبیین این میزان از مشارکت، متغیرهای نوع تصور از اهمیت مشارکت(r=0.509)، نوع تصور از پیامدهای مشارکت (r=0.452)، میزان رضایتمندی شهروندان از برنامه ها و عملکرد مدیریت شهری (r=0.541) و نیز نوع تصورات شهروندان از مهارت و تخصص خودشان (r=0.407)، بر میزان مشارکت پذیری آنان در مدیریت و توسعه فضاهای شهری تاثیر می گذارند. در واقع این عوامل نقش بسزایی در مشارکت پذیری شهروندان در تمامی عرصه های اجتماعی و فرهنگی که مدیریت شهری متولی آن است، دارد.