مقاله عوامل موثر بر ماندگاری پرستاران دانشگر در بیمارستان ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مدیریت پرستاری از صفحه ۱۹ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر ماندگاری پرستاران دانشگر در بیمارستان ها
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرستار بالینی
مقاله دانشگر
مقاله ماندگاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: چمانی چراغ تپه رقیه
جناب آقای / سرکار خانم: محمودی امیرحسین
جناب آقای / سرکار خانم: بابامحمودی عبدالرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: در عصر پسا صنعتی، رویکرد مدیریت دانش که جزء جدیدترین روش های مدیریتی است، پرسنل دانشگر رکن اصلی سازمان ها را تشکیل می دهند. از طرفی ماندگاری و بهره وری این نیروها یکی از چالش های مهم مدیریت منابع انسانی است. بیمارستان ها، سازمان های دانشی و تخصصی هستند که تعداد زیادی از کارکنان آن ها را پرستاران تشکیل می دهند و دانشگران این سازمان ها محسوب می شوند. حفظ آن ها در بیمارستان ها از اهمیت فوق العاد های برخوردار است.
هدف: هدف از این پژوهش، بررسی عوامل موثر بر ماندگاری پرستاران دانشگر و اولویت بندی آن هاست.
مواد و روش ها: این پژوهش از نوع توصیفی – پیمایشی است و از نوع کاربردی می باشد که در سال ۹۱-۱۳۹۰ انجام شده است. کلیه پرستاران شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران جامعه پژوهش بودند که ۳۸۸ نفر از این افراد به عنوان حجم نمونه با نمونه برداری تصادفی طبق های از هر بیمارستان انتخاب شدند. پرسشنامه محقق ساخته که شامل ۵۲ سوال برای بررسی وضعیت موجود، مطلوب و عوامل موثر (فردی، سازمانی، شغلی) در ماندگاری پرستاران دانشگر بوده است که برای وضعیت موجود، ضریب پایایی ۹۵% و برای وضعیت مطلوب، ۹۷% بوده و روایی محتوای پرسشنامه با استفاده از نظر اساتید و متخصصین به دست آمد. برای تحلیل داده ها آمار توصیفی، تی وابسته و آزمون رتبه ای فریدمن با استفاده از برنامه SPSS انجام شد.
یافته ها: تحلیل داده ها نشان داد که عوامل موثر برماندگاری پرستاران دانشگر در وضعیت موجود و مطلوب به ترتیب اولویت عبارتند از: ۱٫ عوامل سازمانی (مشارکت، انگیزش، ارتباطات سازمانی، آموزش و مدیریت عملکرد)، ۲٫ عوامل فردی (توان و مهارت، رضایت شغلی و شایستگی) و ۳٫ عوامل شغلی (کار بامعنا و چالش برانگیز، آزادی، استقلال عمل و وضوح نقش).
نتیجه گیری: توصیه می شود بیمارستان ها ساز و کار های لازم را برای افزایش انگیزش و مشارکت، بهبود ارتباطات سازمانی و آموزش پرستاران فراهم کنند. همچنین به پرستاران دانشگر توصیه می شود با افزایش توان و مهارت های فردی و گروهی، زمینه شایستگی و رضایت شغلی خود را فراهم کنند.