سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سید محسن اقبالی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی
علی رضا علی احمدی – دانشیار دانشکده صنایع دانشگاه علم و صنایع ایران
مهدی حیدری – استادیار دانشکده صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

تجاری سازی اختراعات و نوآوری دانشگاهی در سراسر دنیا تبدیل به یک مسئله مهم شده است. بسیاری از دانشگاه ها در حال حرکت به سوی تبدیل شدن به دانشگاه های مبتنی بر کارآفرینی و نوآوری فناورانه می باشند. اگرچه دانشگاه ها تعداد زیادی از اختراعات و نوآوری بوجود آمده را نادیده می گیرند، اما با این حال هنوز بخش اعظمی از این نوآوری در انتظار تجاری شدن هستند. همین موضوع به خودی خود می تواند به عنوان یک نتیجه از پیچیدگی فرآیند و همچنین تعهد طرف های درگیر در فرآیند تصمیم گیری باشد. هدف از انجام این پژوهش، پیدا کردن چگونگی تجاری سازی اختراعات و نوآوری های دانشگاهی در ایران و اینکه چرا فقط تعداد کمی از اختراعات و نوآوری های دانشگاهی در ایران تجاری می شوند، می باشد. پژوهش حاضر بر اساس تئوری اتحاد نظریه های کیفی و مطالعه ی موردی بنیان نهاده شده است. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کتابخانه ای اسنادی، میدانی پیمایشی می باشد و مهمترین ابزار مورد استفاده در آن مصاحبه می باشد. نتایج نشان دادند که روند تجاری سازی دانشگاهی در ایران متاثر از ۳ فاکتور اصلی می باشد که عبارتند از: ۱ انگیزش و فرصت های شناختی مخترع از صنعت ۲ شناخت مخترع از امتیازات و بودجه ۳ از همه مهمتر نقش مرکز مدیریت تحقیقات دانشگاهی و مرکزنوآوری و تجاری سازی در کل فرآیند می باشد. در پایان تعدادی پیشنهاد جهت تجاری سازی نوآوری ها بیان شده است.