سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

لیلا کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست- منابع آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقی
یاسر بابایی – دانش آموخته کارشناسی ارشد عمران محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

آلودگی آب به فلزات سنگین، یکی از چالش های اساسی در حفظ و حراست از منابع آب و تأمین آب سالم برای مصارف مختلف محسوب می گردد. در این میان آرسنیک به دلیل حضور طبیعی و انسان ساخت در محیط زیست و در نتیجه احتمال بالقوه آلودگی منابع آب توسط این عنصر، از اهمیت خاصی برخوردار می باشد.در طی سال های اخیر روش های گوناگون حذف آرسنیک از آب موضوع مطالعات بسیاری بوده است که از آن جمله، فرآیندهای غشایی و به ویژه بهره گیری از نانوفیلترها به عنوان یکی از کارآمدترین روشها در این زمینه معرفی گردیده است. نکته حائز اهمیت آنست که راندمان این فرآیند ها تحت تأثیر عواملی نظیر اندازه ذرات حاوی آرسنیک موجود در آب، غلظت آرسنیک، pH، دما، حضور سایر مواد و غیره می باشد.هدف اصلی این مطالعه بررسی چگونگی و میزان اثرگذاری کلیه عوامل مطرح در حذف آرسنیک توسط نانوفیلتراسیون می باشد. بر اساس بررسی های انجام گرفته مشخص گردید که، اندازه ذرات حاوی آرسنیک موجود در آب، فرم آرسنیک موجود (آرسنیت یا آرسنات) و مشخصات و نوع غشاء بیشترین تأثیر را بر فرآیند حذف آرسنیک توسط نانوفیلتراسیون دارند