مقاله عوامل موثر بر فرآیند زندگی زنان یائسه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اردیبهشت ۱۳۹۲ در مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل از صفحه ۳۰ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر فرآیند زندگی زنان یائسه
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله یائسگی
مقاله کیفیت زندگی
مقاله وضعیت اقتصادی
مقاله سطح تحصیلات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برات شهناز
جناب آقای / سرکار خانم: جوادیان مریم
جناب آقای / سرکار خانم: بوذری زینت السادات
جناب آقای / سرکار خانم: سام شیما
جناب آقای / سرکار خانم: طاهری اطاقسرا سیده محدثه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: با افزایش طول عمر، زنان یائسه یک سوم عمر خود را بعد از یائسگی می گذرانند. به همین دلیل فرآیند تغییرات جسمانی و روانی – اجتماعی در این دوران اهمیت بسزایی دارد. هدف از این مطالعه تعیین عوامل موثر بر فرآیند زندگی در زنان یائسه می باشد.
مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی بر روی ۷۰۰ نفر از زنان یائسه ۶۰ – ۴۰ ساله با یائسگی طبیعی و بدون استفاده از درمان هورمونی که به صورت تصادفی – خوشه ای در شهر بابل انتخاب شدند، انجام گردید اطلاعات با استفاده از پرسشنامه ای شامل دو بخش جمع آوری گردید. بخش اول به بررسی عوامل دموگرافیک و وضعیت یائسگی شرکت کنندگان پرداخته و بخش دوم سوالات مرتبط با فرآیند زندگی با استفاده از پرسشنامه کیفیت زندگی دوران یائسگی (MENQOL) در دو حیطه روانی – اجتماعی و جسمی بوده است. پس از جمع آوری اطلاعات متغیرها مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند.
یافته ها: میانگین سن یائسگی زنان ۴۸٫۵۷±۱٫۵۵ سال بود. میانگین نمره کیفیت زندگی در حیطه روانی – اجتماعی ۲۳٫۰۷±۶٫۵۲ و در حیطه جسمی ۵۵٫۳۸±۷٫۹۹ بوده است. ارتباط معنی داری بین سطح تحصیلات، وضعیت اقتصادی و سن، با دو بعد روانی – اجتماعی و جسمی کیفیت زندگی وجود داشت (p<0.05). همچنین بین بعد روانی – اجتماعی و جسمی با وضعیت تاهل و بین بعد روانی – اجتماعی با استعمال سیگار توسط خود فرد یا افراد خانواده، رابطه معنی دار دیده شد (p<0.05).
نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان داد که وضعیت اقتصادی، سطح تحصیلات و سن روی فرآیند زندگی زنان یائسه تاثیر می گذارند.