مقاله عوامل موثر بر عملکرد و سیاستگذاری فرهنگی دولت نهم و دهم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مطالعات توسعه اجتماعی ایران از صفحه ۱۲۱ تا ۱۳۵ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر عملکرد و سیاستگذاری فرهنگی دولت نهم و دهم
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سیاستگذاری
مقاله فرهنگ
مقاله دولت
مقاله تعامل سازمان های فرهنگی
مقاله روزآمدبودن قوانین
مقاله اهداف کمی و کیفی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شیری طهمورث
جناب آقای / سرکار خانم: حسن استادعلی زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با عنوان بررسی عوامل موثر بر عملکرد و سیاستگذاری فرهنگی دولت نهم ودهم صورت گرفته است. اهداف این پژوهش عبارتند از: بررسی سیاستگذاری فرهنگی دولت نهم و دهم با توجه به علایق و سلیقه های مخاطبین، انتخاب درست عاملان فرهنگی و جذب مدیران دارای روحیه خلاق و با مهارت و میزان کارآمدی مسوولان فرهنگی می باشد. مهمترین نظریات مورد استفاده در این پژوهش، نظریات مارکسیستی و نظریه کارکرد گرایی ساختاری پارسونز است. به منظور اجرای این پژوهش دوازده فرضیه را با استفاده از روش تحقیق پیمایشی و تکنیک پرسشنامه درحجم نمونه ای با تعداد ۳۰ نفر از اساتید دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی واحد تهران مرکز،مجتمع ولیعصر (عج) بدست آمده است. به منظوروایی پرسشنامه تحقیق از روایی صوری و برای پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است که ضریب آلفای کرونباخ سوالات تحقیق (۰٫۸۰۸) می باشد .در تحلیل آماری این پژوهش از شیوه های آماری توصیفی که شامل (فراوانی –درصد فراوانی) و آمار استنباطی (آزمون سیمرنف –کولموگرف) بهره گرفته شده است. بر اساس یافته های آماری و تجزیه تحلیل آنها نشان از تایید یازده فرضیه از دوازده فرضیه می باشد. مهمترین عوامل موثر به عنوان متغیرهای مستقل تاثیر گذار بر متغیر وابسته که (عملکرد و سیاستگذاری فرهنگی دولت) است حاکی از معناداری رابطه بین متغیر هایی چون: جذب مدیران کارآمد و مجرب سیاست زدگی مدیریت فرهنگی، تعدد نهادهای متولی، وجود دستگاه های ناظر فرهنگی، قابل اجرابودن دستورالعمل ها و بخشنامه ها،شتابزدگی در تصمیم گیری های کلان کشور در حوزه فرهنگی، نظام مند بودن تصمیم گیری ها هماهنگی اهداف کمی و کیفی حوزه فرهنگی ،روزآمد بودن قوانین و همچنین تعامل سازمان های فرهنگی بایکدیگر و عملکرد و سیاستگذاری فرهنگی دولت نهم و دهم می باشد. متغیر (وابستگی حزبی مسوولان) با عملکرد و سیاستگذاری فرهنگی دولت رابطه معناداری نداشته است.