سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مرتضی عبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد
سیدپرویز جلیلی کامجو – دانشجوی دکتری علوم اقتصاد

چکیده:

با توجه به این مسئله که بازدهی انتظاری ناشی از افزایش سال های تحصیل که بوسیله افزایش نموی دستمزد محاسبه می شود، تحت تاثیر جنسیت افراد قرار نمی گیرد ، مسئله شکاف جنسیتی در سرمایه گذاری آموزش پیشچیده تر می شود.این مقاله تاثیر عواملی همچون ترجیحات والدین ، نرخ بازدهی انتظاری سرمایه گذاری والدین ، سیاست های دولت ، شکست بازار سرمایه و تاثیر کشش های درآمدی و قیمتی تقاضای برای سرمایه های انسانی دختران و پسران در سرمایه گذاری در آموزش را مورد بررسی قرار می دهد.با استفاده از یک مدل اقتصاد سنجی تاثیر نرخ مشارکت زنان در نیروی کار ، نرخ با سوادی و رشد درآمد ملی سرانه را بر شکاف جنسیتی در سرمایه گذاری در آموزش ، مورد بررسی قرار گرفته است.نرخ مشارکت زنان در نیروی کار و رشد درآمد ملی سرانه تاثیر معنی دار قوی تری نسبت به نرخ با سوادی والدین بر کاهش شکاف جنسیتی در ایران