سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

زهره سعادتمند – استادیار گروه علوم تربیت دانشگاه آزاد خوراسگان
فرزاد سعادتمند – کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد خوراسگان اصفهان
مجتبی بهرامی – کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد خوراسگان اصفهان

چکیده:

هدف ازاین پژوهش بررسی میزان نقش عوام لموثربرشکاف نسلی دردبیرستانهای پسرانه اصفهان بوده است که برای رسیدن به هدفمذکور ۵سوال مدنظر قرارگرفت به دلیل گسترده بودن جامعه مورد بررسی و ناکافی بودن بیشتر مطالعات درزمینه های فوق ضرورت انجام مطالعات اکتشافی استفاده ازنمونه گیری دراین بخش ازروش پیمایشی استفاده شده است جامعه آماری کلیه دانش آموزان پسردوره متوسطه شهراصفهان بهتعداد ۴۲۹۶۴ نفر بوده که با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه ۳۸۱ نفر و روش نمونه گیری چندمرحله ای تعیین شده است ابزار اندازه گیری و گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه های محقق ساخته با بخش اطلاعات جمعیت شناختی ۷سوال و عوامل شکاف بین نسلی در۴۰سوال ازنوع طیف لیکرت یک طرفه طراحی شد ضریب اعتبار پرسشنامه ۸درصد بودهاست