مقاله عوامل موثر بر شادابی و نشاط دانش آموزان از نظر دانش آموزان دبیرستان های استان ایلام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مدیریت و رفتار سازمانی در ورزش از صفحه ۵۱ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر شادابی و نشاط دانش آموزان از نظر دانش آموزان دبیرستان های استان ایلام
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شادابی
مقاله جو سازمانی
مقاله نشاط

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دشتی مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: آذربایجانی محمدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر، بررسی عوامل موثر بر شادابی و نشاط دانش آموزان از دیدگاه دانش آموزان دبیرستان های استان ایلام در سال تحصیلی ۸۰ ۹۰ است. نمون آماری این پژوهش ۳۸۰ نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه است که با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای خوشه ای انتخاب شده اند. روش پژوهش، از نوع توصیفی پیمایشی، و ابزار اندازه گیری، پرسشنام محقق ساخته بوده است. برای سنجش اعتبار پرسشنامه، از روش آزمون آزمون مجدد استفاده شد. ضریب همبستگی بین نمرات آزمون با استفاده از آزمون مذکور ۰٫۸۶ بوده است. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از شاخص های آمار توصیفی و آزمون t تک متغیره و تحلیل واریانس چندمتغیره (مانوا) استفاده شد. در بررسی وضعیت میانگین عوامل موثر بر شادابی و نشاط از نظر دانش آموزان، مشخص شد که به ترتیب اولویت، هر چهار عامل امکانات آموزشگاهی، جو سازمانی مدرسه، محتوای درسی و مشارکت در فعالیت کلاسی در ایجاد نشاط و شادابی دانش آموزان موثر است.