سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی ترافیک و ایمنی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عبدالرضا رجایی فرد – استاد آمار زیستی گروه اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
سیدحمیدرضا طباطبایی – استادیار گروه اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
سیاوش باباجعفری – دکتری تخصصی اپیدمیولوژی تغذیه
حسین مولوی وردنجانی – دکتری تخصصی اپیدمیولوژی

چکیده:

پیشگیری از روند رو به افزایش مرگ و بار اقتصادی – اجتماعی سوانح رانندگی نیاز به بررسی علمی عوامل موثر برآنها دارد مطالعه حاضر جهت تامین این نیاز عوامل موثر بر سوانح رانندگی درون شهری شهر شیراز را بررسی و آمارهای مربوط به شهر شیراز را با آمارهای کشوری مقایسه کرده است این مطالعه مقطعی ۹۴۵ پرونده سوانح درون شهری شهر شیراز را در دو گروه خسارتی و جرحی از نظر سن تحصیلات رانند ه مقصر فصل بروز روزهای هفته ساعت بروز علت تامه شرایط جوی عوامل رفتاری نوع خودرو مقصر و نحوه برخورد با استفاده ازنسخه ۱۶ نرم افزار sPSS و با بهره گیری از آزمون کای سکوئر بررسی کرد.